جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 118914/ت 936 21/12/1367
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/12/1367 بنا به پیشنهادشماره 53/5/1/10559 مورخ 21/9/1367 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیرماه 1362 و با توجه بماده 21 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر مصوب 22/7/63 تصویب نمودند:

نام شهرگوهر دشت از توابع بخش مرکزی شهرستان کرج به رجائی شهر و نام شهر ساقی کلایه از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن به سلمانشهر تغییر یابد.
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12839
تاریخ تصویب :
1367/12/13
تاریخ ابلاغ :
1368/01/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :