جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


حکم شماره : 1110-18/5/1316

رای دیوان عالی کشور
بطوری که ازقواعدکلی ومواد مربوطه مستنبط است اگرمحل اقامت پژوهشخواه درجائی باشدکه دادگاه درآنجاتشکیل نشده حق المسافه بایدمنظور گرددودلیلی موجودنیست که اگرمسافت مزبورکمترازشش فرسخ باشد موجب سقوط حق مزبورگرددوبافرض اینکه مسافت مثلایک فرسخ هم باشدحداقل مدت یک روزقابل احتساب است .

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1110
تاریخ تصویب :
1316/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :