جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 030-ق 11/4/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلی عناوین کمیسیونهای تخصصی مذکور در قوانین که دو فوریت آن درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 7/4/1379 تصویب شده بود، علنی روز چهارشنبه مورخ 8/4/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست وسم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


شماره 17629 4/5/1379
قانون اصلاح عناوین کمیسیونهای تخصصی مذکور در قوانین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد وهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1379 به تائیدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 030-ق مورخ 11/4/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - عناوین کمیسیونهای تخصصی مذکور در قوانین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد وهفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1379 به تائید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 030 -ق مورخ 11/4/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

قانون اصلاح عناوین کمیسیونهای تخصصی مذکور در قوانین
ماده واحده - عناوین کمیسیونهای تخصصی مذکور در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی و لایحه بودجه سال 1379 و دیگر قوانین مطابق عناوین مصوب در آئین نامه جدیدداخلی شورای اسلامی اصلاح می گرد.
تبصره - در کلیه مواردی که کمیسیونهای مذکور در قوانین درهم ادغام شده اند، تعداد نماینده ناظر کمیسیون جدید برابر تعداد نمایندگان کمیسیونهای ادغام شده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1379 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16145
تاریخ تصویب :
1379/04/07
تاریخ ابلاغ :
1379/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :