جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


هیات وزیران در جلسه مورخ 26/4/1379 بنا به پیشنهاد شماره 890/42-268/105 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(م ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:
الف - مقاوم سازی :
مقاوم سازی عبارت از مجموعه اقداماتی است که به منظورافزایش پایداری سازه ساختمانها و مستحدثات برای مقابله با خطر زلزله و دیگر بلایای طبیعی انجام می گیرد.
مطالعه آسیب پذیری ، باز طراحی سازه ساختمانها و مستحدثات با توجه به آخرین آئین نامه های معتبر ملی و بین المللی و تهیه نقشه های اجرائی لازم ، تدارک مصالح و تجهیزات مورد نیاز وانجام عملیات اجرائی ، مهمترین اجزای مقاوم سازی را تشکیل می دهند.
ب - ساختمانهای عمومی ودولتی مهم :
ساختمانهای عمومی و دولتی عبارت از بناها ومستحدثاتی هستند که با استفاده از بودجه کل کشور ساخته و یاخریداری شده اند وجزو اموال عمومی به حساب می آیند.
ساختمانهای مهم به آن دسته از بناها اطلاق می شوند که پایداری و عملکرد درست آنها هنگام وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله ، سیل ، طوفان و آتشفشان برای مقابله با بحران ضروری بوده و فقدان آنها فاجعه های بزرگتری را در پی داشته باشد. ساختمانهای اصلی نهاد رهبری ، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ، ساختمانهای مرکزی وزارتخانه ها، استانداریها و فرمانداریها، دانشگاهها و مدارس ، بیمارستانها، ایستگاههای آتش نشانی ، ساختمانهای نظامی و انتظامی ، ساختمانهای فرهنگی تجمعی ،مراکز مخابراتی ، ایستگاهها و مراکز صدا و سیما، فرودگاهها، ایستگاههای قطار،پایانه های مسافری از جمله مهمترین ساختمانهای عمومی مهم به شمارمی آیند.

پ - تاسیسات زیر بنائی و شریانهای اصلی وحیاتی
تاسیسات زیر بنائی و شریانهای اصلی و حیاتی کشور آن گروه از مستحدثات هستند که ضامن تامین نیازهای اصلی مردم نظیر آب ،برق ، خطوط انتقال نفت و گاز وارتباطات بوه و فقدان آنها هنگام وقوع بلایای طبیعی ، امر اطلاع رسانی ، ارتباطات و تامین نیازهای نخستین مصیبت دیدگان را دچار اختلال می سازد. سدها، پلها، و تونلهای بزرگ واقع در مسیر شریانهای ارتباطی اصلی ، ایستگاههای تقویب فشارآب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله این تاسیسات زیر بنائی به حساب می آید.
ت - آموزش عمومی مردم :
در این آئین نامه هدف از آموزش عمومی مردم ، مجموعه اقداماتی است که سطح اطلاعات و آگاههیای عمومی را برای مقابله با بحران ارتقاء می بخشند. تهیه و توزیع جزوه های اطلاعاتی ، پخش برنامه های ویژه از طریق رسانه های جمعی ، برپائی سمینارها وکارگاههای آموزشی به ویژه برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارکنان ادارات و کارگران در کارخانه ها، از جمله این اقدامات است.
ماده 2- دستگاههای اجرائی موظفند با توجه به مفاد بند(م ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و تعاریف مندرج درماده (1) این آئین نامه ، پیشنهادهای خود را برای مقاوم سازی ساختمانها، تاسیسات زیربنائی وشریانهای حیاتی تحت سرپرستی دستگاه متبوع خود، با اشاره به ویژگیهای فنی ومهندسی ، نوع کاربری ، پیشینه و نقش و اهمیت آنها ظرف دو ماه از تصویب این آئین نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس نمایند.
آموزش عمومی مردم که به وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود، از طریق مبادله موافقتنامه بین دستگاههای یاد شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می پذیرد.
ماده 3- سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ظرف دو ماه ازتاریخ دریافت پیشنهادها، موضوع را در هیاتی مرکب ازنمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی وکشور (ستاداجرائی حوادث غیر مترقبه )، دستگاه اجرائی ذیربط ومهندسان مشاور صاحب صلاحیت ( بدون حق رای ) بررسی و نسبت به تعیین اولویتها اقدام و میزان اعتبار مورد نیاز سال 1379 و جمع اعتبار برای سالهای بعد را به دستگاه اجرائی ذیربط ابلاغ می نماید.
ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورباهریک ازدستگاههای اجرائی موافقتنامه با یکی از عناوین زیر:
الف - طرح مقاوم سازی ساختمانهای وزارت.0000000000 درمقابل زلزله و دیگر بلایای طبیعی شامل 000000000000 پروژه 0
ب - طرح مقاوم سازی تاسیسات زیربنائی وزارت.0000000000 در مقابل زلزله و دیرگ بلایای طبیعی شامل 0000000000000 پروژه 0
پ - طرح مقاوم سازی شریانهای حیاتی وزارت.000000000 درمقابل زلزله و دیگر بلایای طبیعی شامل 0000000000 پروژه 0
(در حالات خاص ، عنوان طرح می تواند تلفیقی از مثالثهای فوق باشد)، امضاء و مبادله خواهد کرد که به موجب آن دستگاه اجرائی ذیربط موظف است نسبت به تهیه طرح مقاوم سازی و اجرای آن اقدام نماید.
ماده 5- پنج درصد(5%) اعتبار مندرج در ردیف 503466 به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی مقاوم سازی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار می گیرد تا از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، شکرتهای مهندسی مشاور صاحب صلاحیت ، تشکلهای تخصصی ، مراکز تحقیقاتی ، گروههای کارشناسی و سایر موسسات نسبت به تهیه دستورالعملهای لازم اقدام نمایند.
تبصره 1- به منظور جلوگیری از ایجاد کار به صورت تکراری و یا موازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ووزارت مسکن و شهرسازی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در جریان اطلاعات مربوط به انجام مطالعات دستگاهها و دستورالعملهای مربوط قرار گیرند.
تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پایان هرسال گزارشی از پیشرفت کار مقاوم سازی تهیه و آن را به هیات وزیزان ارائه خواهد نمود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16145
تاریخ تصویب :
1379/04/26
تاریخ ابلاغ :
1379/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :