جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


به تاریخ : 8/10/1372
شماره دادنامه : 91206/10/1372
کلاسه پرونده : 72/139/585
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران
شاکیان : اولیاءدم مرحوم ابوالقاسم
متهمین : آقایان محمدرضا و علیرضا
اتهام : قتل عمدی ، تمکین لواط، شرب خمر وسرقت

گردشکار: متهم به اتهام فوق و شکایت شاکی مورد تعقیب دادسرای عمومی تهران واقع گردیده پس از رسیدگی اولیه و صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاههای کیفری تهران و ارجاع آن به این دادگاه و تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین وانجام کلیه تشریفات دفتری النهایه دادگاه در وقت مقرر فوق به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است با ملاحظه محتویات پرونده واستماع اظهارات طرفین دعوی دعوی بااعلام ختم دادرسی بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام 1 آقای محمدرضا فرزند بهرام بیست وچهارساله و مسلمان و دارای زن و فرزند که در این پورنده مسبوق الهویه می باشد دائر به ارتکاب قتل عمدی آقای ابوالقاسم و تمکین در مقابل عمل کثیف و پلید لواط و شرب خمر وسرقت 2 آقای علیرضا فرزند محمدحسین بیست و یک ساله ومسلمانان که در این پرونده مسبوق الهویه می باشد دائر به شرب خمر و صرف مسکرات با مطالعه اوراق پرونده و گزارش مراجع انتظامی و صورت جلسه معاینه جسد مقتول واظهارات نماینده محترم دادستان عمومی تهران و نحوه اظهارات نامبردگان در مراحل مختلف تحقیق و در محضر دادگاه و با توجه به لایحه دفاعیه وکیل متهم ردیف اول بزههای انتسابی به آقای محمدرضا فرزند بهرام در مورد قتل عمدی آقای ابوالقاسم و شرب خمر ثابت و محرز است ولی از جهت قتل عمد به استناد مادتین 208و 261 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال یکهزاروسیصد وهفتاد شمسی از جهت قصاص با توجه به گذشت اولیاءدم مقتول که قصاص وعفودراختیار آنها بوده است چون اعلام گذشت نموده وعضو کرده اند قرار موقوفی تعقیب آقای محمدرضا را صادر و اعلام می دارد ولی این عمل موجب اخلال در نظم جامعه است دادگاه از جهت قتل عمد آقای محمدرضارابه تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و از جهت شرب خمر به استناد مادتین 174و176 از قانون مجازات اسلامی مذکور دادگاه آقای محمدرضا را به تحمل شهتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر و صرف مسکر درحالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر ساتر عورت نداشته باشد محکوم می نماید و اما در مورد اتهامات منتسبه دیگر به عنوان تمکین به عمل کثیف لواط و سرقت با توجه به اینکه متهم مذکور نهایتا" این عمل (تمکین به عمل نجس لواط) را تکذیب نموده و منکر سرقت شده و برای دادگاه از طریق دیگر ثابت نشده است غایتا" به قاعده شرعیه تدرالحدودبالشبهات واصاله البرائه از جهت بزه عمل قبیح تمکین لواط و عمل خائنانه امنیت برانداز سرقت این دادگاه حکم بر برائت وی صادر و اعلام می دارد و در مورد بزه انتسابی به متهم ردیف دوم به نام آقای علیرضا فرزند محمدحسین مبنی بر شرب خمر با توجه به نحوه اظهارات وی در مراحل مختلف تحقیق توجها" به ماده 105 قانون مجازات اسلامی مذکور علما" برای این دادگاه ثابت و محرز است. فلذا به استناد مادتین 174 و176 آقای علیرضا را از جهت شرب خمر و صرف مسکر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر ساتر عورت نداشته باشد محکوم می نماید حکم صادره نسبت به محکوم علیهما حضوری است و از تاریخ رویت حکم فقط ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر دردیوان عالی کشور می باشد.
رئیس دادگاه کیفری یک شعبه 139 تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1206
تاریخ تصویب :
1372/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :