جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


به تاریخ : 17/4/1372
شماره دادنامه : 394/65احکام
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 26 دادگاه کیفری یک مشهد
شاکی : اولیاءدم مرحوم حسین
متهم : حسن
اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل

رای دادگاه
به موجب کیفرخواست شماره 181110/3/72 دادسرای عمومی مشهد آقای حسن فرزند محمد متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحوم حسین از ملاحظه اظهارات آقای هادی در پشت در صفحه 19 پرونده که می گوید.00 همین که ما می رفتیم حسن شروع دوباره به ناسزاگفتن و تا اینکه آقای حسین (مقتول ) صورت خودشان را به طرف آنان (متهم وهمراهانش ) برگرداند دقیقا" نمی دانم با آجر بود یا بتون به طرف حسین پرت نمود که به سرحسین اصابت نمود و با گفتن جمله آخ ... نقش زمین شدند و نیز ازملاحظه اظهارات آقای مهدی د برگ 21 پرونده که می گوید در حال رفتن بودیم که آقای حسین دررابطه با خانه فساد که آنجا بود می خواست تذکر بدهد و در زد بعد آقای حسن (متهم ) به حسین گفت چه کار داری و حسین و ما رفتیم که بعد قاتل داخل خانه فساد رفت و آقای حسین برای تذکر به ایشان به یکی از دوستان حسن که همراهش بود گفت که این کارها را نکند و بعد برای تذکر به قاتل به خانه رفت و در زد که قاتل دفته اول نیامد و دفعه دوم آمد بیرون و با هم جر و بحث کردند و ما آنهارااز هم جدا کرده که آقای حسن فحاشی کرد و مشتی به زیر جشم مقتول زد و مقتول او را گرفت که بیاورد ناحیه وتحویل بدهدولی با میانجیگری ما و یک نفر دیگر ولش کرد و بعد می خواستیم که برویم که حسن به مقتول فحاشی کرد و مقتول آمد که برگردد و ببیند چه می گوید که ناگهان سنگی به شقیقه اش زد که بر روی زمین افاد و با ملاحظه اظهارات دیگر آقای هادی در برگ 45 پرونده که می گوید دو سه قدمی فاصله داشتند که حسن سنگ یا آجری که تیره رنگ بود برداشت و به طرف حسین پرتاب کرد و سنگ به گیجگاه حسین خورد و با یک آه افتاد زمین و با ملاحظه اظهارات اولیه خود متهم در برگهای 9و48پرونده و تایید آن اظهارات در جلسه دادگاه که ضمن بیان مقدمات درگیری اعتراف به درگیری و زدن یک مشت را نموده است که عین عبارت وی در برگ 48 چنین است.00 بلافاصله حسین گفت به دو نفر دوستش بروید تلفن بزنید که این پسر یعنی مرا ببرند و من گفتم مگر چه کار کردم که مرا ببرند که ناگهان یک یزد توی گوشم و منهم یکی به گوش او زدم و درگیری شد که رفقهایش به سرم ریختند و یک آجر به بغل پای من زدند. و همچنین از ملاحظه اظهارات مدیر آژانس لاله (سیدرضا) در برگ 6 پرونده که می گوید دو نفر مورد بحث (متهم و مقتول ) به همدیگر پریدند دوستم از آژانس خارج شد تا آنها راجدا کند به مبحض اینکه از همدیگر جدا شدند حسن (متهم ) تکه آجری را برداشت به طرف حسین پرت کرد و ایشان به زمین افتاد من بیرون دویدم که دیدم حسین کف از دهانش جاری شدو حسن نیز متواری شدوبا ملاحظه دفاعیات غیر موثر متهم در جلسه دادگاه که خود را بیگناه می داند اتهام منتسب به وی ثابت می باشد النهایه اینکه قتل حاصل ازد ایراد ضرب و جرح عمدی در این مورد از مصادیق قتل عمدمی باشد و یا از مصادیق قتل شبیه عمد با توجه به تعاریفی که در بندهای ماده 206 قانون مجازات اسلامی ملهم از فتوای حضرت امام (رض ) درجلد دوم تحریرالوسیله مسئله اول کتاب القصاص و مسئله دوم و سوم کتاب الدیات در مورد قتل عمد شده مانحن فیه نمی تواند از مصادیق آن باشد زیرا که اولا" از شواهد وقرائن موجود در پرونده نه قصد قتل احراز می شود تا مورد با بند الف ماده مذکور مطابقت نماید و نه فعل متهم (پرتاب سنگ به فاصله چندین قدم ) می تواند متصف به این صفت باشد که نوعا" کشنده می باشد تا مورد با بند ب آن ماده تطبیق نماید بنابراین ضمن رد ماده استنادی دادسرا مستندا" به بند ب ماده 295 و ماده 299 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 6 ماده 297 و بند ب ماده 302 همان قانون به پرداخت ده هزار درهم مسکوت سالم و غیرمغشوش که هر دو به وزن 6/12 نخود نقره است و نیز به پرداخت 3/1 دیه کامله از همان نوع از جهت وقوع جرم در ماه حرام (ذیحجه ) در حق اولیاءدم به این صورت که 3/2 از آن متعلق به پدر مقتول و 3/1 از آن متعلق به مادر وی ظرف دو سال از حین وقوع جرم که هر سالی نصف آن پرداخت شود به عنوان دیه و همچنین هر چند در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل که از مصادیق قتل شبیه عمد باشد مجازات تعزیری خاصی در قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار نگرفته لکن با الهام از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی که برای ایراد جرح عمدی که مستلزم اخلال نظم و یا خوف و یابیم تجری مرتکب یا دیگران شده باشد مجازات حبس تا دو سال در نظر گرفته و همچنین با الهام از ماده 208 قانون مذکور که در مورد قتل عمدی که قاتل به عللی قصاص نشود حبس تعزیری از سه سال تا ده سال در نظر گرفته و مانحن فین نسبت به ایراد ضرب و جرح عمدی بدون اینکه منتهی به فوت شود از اولویت خاصی برخوردار می باشد به تجویز ماده 16 قانون فوق الذکر به تحمل پنج سال حبس به عنوان تعزیر محکوم می گردد. رئیس شعبه 26 دادگاه کیفری یک مشهد

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
394
تاریخ تصویب :
1372/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :