جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


به تاریخ :7/3/1371
شماره دادنامه :208
کلاسه پرونده : 71/56ک اش 12
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 12 دادگاه کیفری یک اصفهان
شکات : اولیاءدم مرحوم سیدابوالقاسم به اسامی بانوان سکینه و بیگم (همسران مقتول )وشهناز،اکرم ،صغری وکبری ومحمد(فرزندان مقتول )

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای ابکر فرزند اسفندیار21 ساله دپیلمه بیکار با سواد اهل یان چشمه فریدون ساکن نجف آبادامیرآباد شیعه ایرانی فاقد پیشینه کیفری بدون عیال و اولاد به قتل عمدی سیدابوالقاسم با سبق تصمیم قبلی بشرح کیفرخواست 70/1111ک صادره از دادسرای نجف آباد با توجه به اینکه متهم بر این اعتقاد بوده که مقتول به مادرش بانوجواهر متهم ردیف دوم پرونده تجاوز کرده و با او زنای محصن انجام داده و همواره در مقام بوده که انتقالم این راامررا ازمقتول بگیرد تا زمانی که تصمیم خود را می گیردودرتاریخ 11/6/70 شب هنگام از دیوار منزل مقتول بالا رفته وبه درون حیاط وارد و مقتول را که در ایوان منزل خوابیده بوده با ضربات کارد به قتل رسانده وفرار کرده و صریحا" در دادگاه و غیره به این موضوع اقرار کرده صدور قتل عمدی از وی محرز است ولی با در نظرگرفتن محتویات پرونده واظهارات متهم در دادگاه و غیره وعدم سبق خصومت بین قاتل مقتول و نبودن انگیزه ای جز تعصب و معتقد بودن قاتل بر زانی محصن بودن مقتول با این حال که اتهام او به هیچ وجه ثابت نگردیده و قابل اثبات هم نخواهد بود و اعتقاد قاتل بر مهدورالدم بودن مقتول و احراز این اعتقاد بر دادگاه قتل مزبور به موجب مساله 6 ص 554 ج 2 تحریرالوسیله و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی شبیه عمد محسوب و به موجب ماده 304 قانون مجازات اسلامی متهم محکوم به پرداخت دیه کامله یک مرد از هر نوع از انواع ششگانه که درماده 297 قانون مجازات اسلامی ذکر شده و از ناحیه وی انتخاب شود در حق اولیاء دم وورثه مقتول محکوم می گردد. مهلت پرداخت دیه به موجب بند ب ماده 302 قانون مجازات اسلامی ازتاریخ وقوع قتل دوسال است.
رئیس شعبه 12 محاکم کیفری یک اصفهان

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
208
تاریخ تصویب :
1371/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :