جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


به تاریخ : 10/11/1371
شماره دادنامه : 635
کلاسه پرونده : 71/304ک 17
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 17 دادگاه کیفری یک کرمانشاه
شاکی : ملوک و سایر وراث قانونی مقتول سلطانمراد
متهم : برارعلی ، سلطنت و شاه فروز ورثه متهم نورالدین
اتهام : قتل عمدی

رای دادگاه
در خصوص اتهام نورالدین فرزند براتعلی دائر به قتل عمدمرحوم سلطانمراد که با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و صورت جلسه معاینه جسد و نظریه پزشکی قانونی شهادت شهود عینی شکایت اولیاءدم ورثه مقتول سایر قرائن وامارات موجود در پرونده ارتکاب قتل عمد مرحوم سلطانمراد از ناحیه نورالدین ثابت و مسلم است پدر ومادر نورالدین نیز در اظهاراتشان درگیری نورالدین با سلطانمراد و فرار او را بعد از وقوع قتل تلویحا" موردتاییدقرار داده اند و با این وصف ادعای عدم بزهکاری نورالدین متکی به دلیل اثباتی نبوده و دلائلی که خلاف این امر را ثابت نماید در پرونده مشهود نیست و نظر به اینکه نورالدین بعد از فرار به قتل رسیده لذا به فوت وی قصاص به دیه تبدیل شده و نظر به مطالبه دیه از جانب اولیاءدم مقتول سلطان مراد ومحرز بودن استحقاق آنان و با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری ومستندا" به ماده 465 از قانون قصاص مصوب 1361و260 از قانون قصاص مصوب 1370و رعایت مواد 853 بند الف از قانون دیات مصوب 1361و302299297 بند الف حکم به پرداخت دیه قتل مرحوم سلطان مراد به اضافه یک سوم به لحاظ قتل در ماه حرام ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم در حق ورثه مقتول از اموال (ماترک ) نورالدین و چنانچه مالی نداشته باشد از الاقرب فلاقرب با انتخاب آنان نوع دیه را از موارد ششگانه ماده 3 دیات مصوب 1361 و297 دیات مصوب 1370 و هرگاه نزدیکانی نداشته باشد یا تمکین نداشته باشند از بیت المال صادر و اعلام می گردد رئیس شعبه هفده دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
635
تاریخ تصویب :
1371/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :