جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


به تاریخ : 18/7/1368
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 134 دادگاه کیفری یک تهران
شاکی : اولیاء دم مرحوم قهرمان
متهمین : رسول ، یوسف و سلمان
اتهام : شرکت در قتل عمدی ، ایراد ضرب وجرح عمدی

رای دادگاه
... متهم ردیف دوم و سوم از اقراری که در مراحل تحقیق نموده در دادگاه رجوع کرده اند و سلمان دخالت خودراچنین بیان می کند.00 دوضربه چاقو به گلویش زدم (پس از اینکه رسول با تبر به سر مقتول کوبید) و سپس یوسف با طناب گردنش را بست و ... به جهت اجمالی که در نظر پزشکی قانونی وجود داشت دادگاه از مرکز پزشکی قانونی سئوال نمود که آیا سه عدد پارگی در جلوی گردن که مستندبه سلمان است چه میزان در مرگ مقتول تاثیر داشته پزشگی قانونی در پاسخ اعلام نمود خفه کردگی و ضببه مغزی شدت آن در حدی بوده که سبب مرگ فوری شده وفرصتی نبوده که ضایعات گردن که ناشی از چاقو می باشد تاثیری در مرگ اوایجاد نماید کیف کان با توجه به نظراخیر گواهی پزشکی قانونی و گزارش معاینه جسد واقاریر اولیه متهمان قتل عمد با توجه به ماده 9 قانون قصاص مستد است به فعل متهم ردیف اول (رسول ) و سوم (یوسف ) و عنوان قاتل بر هر دو متهم موصف صدق می کند و ادعای متهم ردیف اول و خانم حافظه همسر مقتول مبنی بر اینکه مقتول فردی فاسد و مستحق کشتن بوده است از نظر دادگاه بی وجه است و به نظر دادگاه متهمان بناحق ظلما" مرحوم قهرمان را به قتل رسانیده علیهذا موضوع قصاص که عبارت است از قتل عمدی وعدوانی محقق است که در اجرای ماده یک و پنجاه و یک قانون قصاص به اولیاء کبیر مرحوم قهرمان اذن داده می شود تا شخصا" و یا با توکیل غیر پس از تضمین حصه صغار و پرداخت فاضل دیه شرکاء قتل به رسول و یوسف را قصاص کنند و در خصوص اتهام آقای سلمان نظر به اینکه مطابق گواهی پزشکی قانونی سه ضربه ای که وی زده است تاثیری در قتل نداشته علیهذا تنا ضامن جراحتهای وارده است که از آنجا که قدر مقتین آنها متلاحمه است مستندا" به ماده 187 قانون دیات جمعا" به پرداخت هشتصد درهم از بابت ارش در حق ورثه مقتول محکوم می شود و در خصوص اتهام خانم حافظه نظر به اینکه قتل به دستور وتحریک ونقشه مشارالیها صورت گرفته و نامبرده در کلیه مراحل اظهارنموده است چون شوهرش همواره او را مورد ضرب وشتم قرار می داد و خواسته است با تبر او را بکشد و از طرفی هم انحراف جنسی داشته برادرش را وادرا به قتل شوهرش کرده است عنوان آمر بر او صدق می کند که مطابق فتاوی معتبر فقهی مستحق حبس ابد است.
رئیس شعبه 134 دادگاه کیفری یک تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19
تاریخ تصویب :
1368/07/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :