جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


به تاریخ : 10/11/1372
شماره دادنامه : 111313/11/1372
کلاسه پرونده : 139/72/1090
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران
شاکی : آقای علی اکبر و خانم شوکت (اولیاءدم مقتول )
متهمین : 1 مجید 2 اصغر 3 حسن
اتهام : قتل عمدی و معاونت در قتل عمدی

گردشکار: متهمین به اتهام قتل ومعاونت در قتل عمدی مورد تعقیب دادسرای عمومی تهران واقع گردیده پس از رسیدگی اولیه و صدور کیفرخواست وارسال پرونده به دادگاههای کیفری تهران وارجاع به این دادگاه و تعیین وقت رسیدگی واحضار طرفین و انجام کلیه تشریفات دادرسی النهایه دادگاه در وقت مقرر فوق تشکیل است با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی ختم دادرسی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1 مجید فرزند محمد هجده ساله و مسلمان و اهل و ساکن تهران که در این پرونده مسبوق الهویه می باشد دائر بر قتل عمدی مرحوم مغفور حمیدرضا فرزند علی اکبرهفده ساله ومسلمان که در این پرونده مسبوق الهویه می باشد بوسیله کاردوچاقوی آشپزخانه 2 حسن فرزند براتعلی هفده ساله ومسلمان اهل و ساکن تهران و شغل پرس کار که در این پرونده مسبوق الهویه می باشد دائر به معاونت در قتل عمدی مرحوم مغفور آقای حمیدرضا 3 اصغر فرزند ذبیح الله بیست و دو ساله و مسلمان و اهل و ساکن تهران و شغل تراشکار که دءر این پرونده مسبوق الهویه می باشد دائر به معاونت در قتل عمدی مرحوم مغفور آقای حمیدرضا با مطالعه اوراق پرونده به نحو خلاصه که در پرونده منعکس است آقای اصغر در حوالی منزل مرحوم مغفور آقای حمیدرضا پرسه می زند و آن مرحوم به وی اعتراض می کند وآقای اصغر به سراغ دو متهم دیگر که از دوستانش بوده اند می رود وآنها را تحریک و ترغیب به درگیری با مقتول مرحوم می نماید و حسن که قبلا" کاردو چاقوئی از آشپزخانه با خود آورده بود به مجیدمی دهد و آقای مجید با ضربات چاقو آقای حمیدرضا را به قتل می رساند. با توجه به اظهارات و اقاریر صریح متهمان در مراحل مختلف تحقیق و در محضر دادگاه مبنی بر درگیری واقاریر صریح متهم ردیف اول مبنی بر ایراد ضرب با چاقو به پشت مقتول و به شکم آن و توضیح ماوقع و ماجرای حادثه از زبان نامبردگان در محضر دادگاه و مجسم نمودن صجحنه حادثه در محضر دادگاه و با توجه به شکایت اولیاءدم مقتول و تقاضای صدور حکم قصاص درباره قاتل و حکم مقتضی درباره معاونان در قتل و با توجه به دفاعیات نماینده دادستان تهران از کیفرخواست صادره و با توجه به لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل متهمین و با توجه به صورت جلسه معاینه جسد مقتول و نظریه پزشکی قانونی و با توجه به شهادت شهود عینی وقرائن وشواهد دیگر بزه منتسبه به نامبردگان ثابت و محرز است فلذا مستندا" به مواد205و206 وبندهای ذیل ماده اخیر و257 و231 و بند یک این ماده دادگاه آقای مجیدرا به قصاص نفس و آقایان حسن واصغر هر یک را به تحمل مدت ده سال حبس محکوم می نماید و حکم صادره حضوری است و از تاریخ رویت آن فقط ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
رئیس دادگاه کیفری یک شعبه 139 تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1313
تاریخ تصویب :
1372/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :