جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


به تاریخ : 3/4/1375
شماره دادنامه :143
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 7 دادگاه نظامی یک تهران
شاکی : اولیاءدم مرحوم فرج
متهم : شکرا ...
اتهام : قتل عمدی واتلاف مهمات

در این پرونده پاسدار رسمی شکرا ... فرزند سیدعلی 28 ساله اهل کوهدشت و مقیم تهران فاقد پیشیه کیفری متاهل جمعی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران به اتهام قتل عمدی مرحوم فرج فرزند نعمت با اسلحه کلاشینکف واتلاف مهمات تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است و شرح ماوقع چنین است که عوامل شهرداری منطقه 15 تهران و از جمله مرحوم فرج به موقعیت شهید کلهر واقع در جاده خاوران وارد شده و با متهم و چند نفر سربازی که در آن موقعیت حضور داشته اند متوجه شده و ابتداء یکی از مامورین شهرداری با متهم صحبت و مذاکراه نموده و حین صحبت متهم می بیند دفعتا" عده ای با تجهیزات و ماشین آلات وارد موقعیت شدند که ابتداء هشدار می دهد و مبادرت به تیر اندازی هوائی نموده که در اثنای تیراندزی یکی از مامورین شهر داری به نام فرج مودر اصابت گلوله قرار می گیرد و نهایتا" به قتل می رسد و به لحاظ وقوع حادثه مامورین مراجعت می نمایند و پرونده متشکله پس از سیر مراحل قانونی و صدور کیفرخواست شعبه 4 نظامی یک تهران ارجاع شده و شعبه مذکور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 10302/8/74 ضمن صدور رای مبنی بر برائت متهم از حیث انتساب عمدی بودن قتل وی را در جهت ارتکاب قتل شبه عمد مجازات پرداخت دیه واز حیث اتلاف مهمات به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت قیمت فشنگهای تلف شده محکوم نموده که بااعتراض وکیل متهم پرونده به دیوان عالی کشورارسال گردیده که طی دادنامه شماره 1214/331/11/74 از شعبه 31 رای بدون را نقض و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و این دادگاه با حضور متهم و وکیل وی و اولیاءدم و وکیل آنان و وکیل متهم تشکیل و به شرح اوراق صورت جلسه پیوست رسیدگی و پس از استماع اظهارات اولیاءدم و مدافعات وکیل آنان و مدافعات متهم و وکیل وی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
با نگرش به جامع اوراق پرونده و محتویات آن اولا" در خصوص عمدی بودن قتل بزهی متوجه متهم ندانسته رای بر برائتش صادر و اعلام می نماید ولکن با توجه به اقرار صریح متهم در مورد تیر اندازی در موقعیت شهید کلهر حین ورود عوامل شهرداری مورخ 6/3/73 و باعنایت به نظریه تشخیص هویت در برگ 146 مبنی بر اینکه قتل با تیری که از سلاح شماره 80103116 شلیک شده به قوع پیوسته وسلاح مزبور در دست متهم بوده است و با آن تیراندازی کرده و با توجه به نظریه اداره کل تشخیص هویت مندرج در برگ 237 مبنی بر اینکه طبق معاینات انجام یافته قتل بر اثر تیراندازی هوائی نبوده است علیهذاانتساب قتل به متهم موصوف و صحت آن مسلم است ولکن به لحاظ نظامی بودن موقعیت شهید کلهر به استناد مفادنامه فرماندهی سپاه انصارالمهدی مندرج در برگ 109 پرونده و لزوم دفاع از اماکن نظامی توسط مامورین با رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/73 و مفاد یکصدودومین مصوبه شورای عالی امنیت ملی ومنطوق ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بزهی متوجه متهم موصوف ندانسته زیرا تیراندازی وی دقیق و در راستای انجام وظیفه بوده است خصوص اینکه بین شهرداری منطقه 15 تهران ومسئولین سپاه تواقف حاصل شده کهعملیات اعم از ساخت و ساز و یاتخریب تا تعیین تکلیف از سوی طرفین متوقف گردد ص 54 پرونده بناءعلیهذا رای بر برائت متهم موصوف در خصوص الزام وی به پرداخت دیه و پرداخت خسارت اتلاف مهمات و مجازات قانونی اتلاف صادر و مستندا" به ماده 332 قانون مجازات اسلامی و ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیت المال مکلف است یک دیه کامله مرد مسلمان را نظر شکایت اولیاءدم به اولیاءدم مرحوم فرج وازباب تغلیظ نظر به اینکه وقوع قتل در ماه محرم الحرام بوده است که یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بر اصل دیه کامله اضافه گردد و به اولیاءدم پرداخت گردد. رای حضور و در دیوانعالی کشور قابل تجدیدنظر است.
رئیس دادگاه نظامی یک شعبه 7تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

115
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
143
تاریخ تصویب :
1375/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :