جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


به تاریخ : 15/7/1374
شماره دادنامه :1700
کلاسه پرونده : 16/2078/74
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 16 دادگاه عمومی ترهان
شاکی : آقای غلامرضا بنشانی تهران اتوبان آهنگ خیابان قیام
متهم : آقای محمد فرزند اسماعیل ساکن تهران سلیمانیه
اتهام : ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در حین رانندگی با وسیله نقلیه

گردشکار: به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی تهران مقیم فوق به اتهام بالا تحت پیگرد واقع و پس از صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه های عمومی تهرانارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین در موعد مقرر تشکیل و با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال ذیلا" مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای محمد فرزند اسماعیل 70 ساله مبنی برایراد صدمه غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در حین رانندگی با وسیله نقلیه موتوری نسبت به آقای غلامرضا فرزند نور محمد منتهی به شکستگی استخوان فک اسفل (پائین ) نامبرده هرچند این ادعای شاکی در دادنامه های شماره 2446/1/71 شعبه 191 دادگاه کیفری 2 سابق و 74/15560/5/74 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران ملحوظ نظرقرارنگرفته و نفیا" و اثباتا" مورد رسیدگی قرار نگرفته است ولی با عنایت به شکایت شاکی و توضیحات نماینده دفتر ... و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی تهران وملاحظه مجموع محتویات پرونده و اینکه گواهی پزشکی مورخ 25/10/70 مقدم بر گواهی پزشکی مورخ 16/8/73 بوده است و در گواهی شماره 122078/6/74 نیز در تائید آن صادر شده است لذا ضمن رد مدافعات غیرموجه متهم بزهکاری وی محرز و مسلم است به استناد گواهی مورخ 25/10/70 که نوع شکستگی را هاشمه اعلام نموده با توجه به بند6 ماده 480 و ماده 362 قانون مجازات اسلامی به جهت اعلام نقص زیبایی دادگاه متهم موصوف را از جهت شکستگی استخوان فک به پرداخت مبلغ دو میلیون رایل بابت ارش ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم در حق آقای غلامرضا محکوم می نماید و اما در خصوص ادعای شاکی مبنی بر کنده شدن دندانش بر اثر ضربه با توجه به مجموع محتویات پرونده و انکار متهم و نظریه شماره 112078/6/73 اداره پزشکی قانونی چون متهم دفاع کرده است که در هنگام معالجه شاکی در بیمارستان سینا موضوع آسیب دندان شاکی مطرح نبوده است و گواهی پزشکی نیز دلیلی برکنده شدن دندان شاکی بر اثر ضربه ارائه واعلام ننموده بعلت فقد دلیل کافی وعدم احراز قناعت وجدانی حکم بر برائت متهم رااز این جهت صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1700
تاریخ تصویب :
1374/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :