جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


به تاریخ : 14/8/1374
شماره دادنامه : 813 15/8/1374
مرجع رسیدگی کننده : شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران
شاکی : مرتضی
متهم : بسیجی رحمان فرزند اصغر جمعی نیروی مقاومت بسیج
اتهام : ایراد جرح و صدمه بدنی غیرعمدی براثرتیراندازی بااسلحه کلاشینکف

گردشکار: برابر کیفرخواست صادره و گزارش فرماندهی ستادناحیه 29 نیروی مقاومت بسیج اوراق 4 الی 6 متهم فوق الذکر در مورخه 14/7/73 در اثر تیراندزی با اسلحه کلاشینکف غیرنظامی مرتضی را مجروح نموده است متهم در اظهارات خود تیراندازی منجر به جرح را قبول نموده ولی مدعی است مقررات نسبت به تیراندزی رارعایت کرده است.
دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات و دفاعیات متهم ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای دادگاه
با توجه به اقرارمتهم مبنی برتیراندازی وفق مقررات واظهارات شهود مرتضی مبنی بر اینکه در میدان کشتارگاه من ایست دادم و چراغ قوه انداختم مضروب فرا کرد دوستا ایست دادند و رحمان متهم تیراندزی هوائی کرد و همچنین شاهد دیگر پرویز مطالب مظاهری را تایید و می گوید من موتور سوار بودم مضورب را تعقیب کردیم و با فاصله مضوب یک لحظه با امید چیزی گفت دوباره ما گفتیم بایست متواری شد برادر رحمان ایست داد سپس از موتور پایین شد ونشسته لاستیک موتور مضورب را هدف گرفت که به خود مضروب اصابت کرد و همچنین اظهارات شاهد مضروب به نام محب نیز اظهارمی دارد مضروب یک لحظه با من صحبت کرد و رفت برادر راکب موتور (رحمان ) ایست گفت بعد تیراندازی کرد که به مرتضی اصابت کرد با توجه به اینکه خود متهم سراکیپ بوده و وفق اظهارات خودش و مشهود تیراندازی وفق مقررات انجام شده است دادگاه متهم و تیراندزی را در حین انجام وظیفه تشخیص و لذا به استناد ماده 12 و13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری دیه به عهده سازمان مربوطه می باشدعلیهذا به استناد مواد 295 ق م ا و482 و475 و442 ق م ا سازمان مربوطه به پرداخت دیه انسان کامل در مورد دو جائفه به مبلغ 333/333/25 ریال در مورد بند 4 نظریه پزشکی قانونی به پرداخت مبلغ ... /950 تومان به عنوان از کارافتادگی به میزان 25% آلت تناسلی (عدم نعوظ) و در مورد بند 5 نظریه پزشک قانونی به پرداخت.00/350 تومان ارش شکستگی لگن محکوم می نماید با توجه به رای مذکور چون تیراندازی وفق مقررات بوده اتلاف اموال دولتی (تیر فشنگ ) نیز منتفی می گردد متهم را در خصوص اتلاف و ایرادخسارت به اموال دولتی تبرئه می نماید حکم صادره حضوری و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد تادیه محکومیت در طول سه سال اززمان وقوع بزه خواهد بود.
رئیس شعبه 3 دادگاه نظامی یک تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
813
تاریخ تصویب :
1374/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :