جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


به تاریخ : 29/8/1374
شماره دادنامه : 456
کلاسه پرونده : 10/74/507
مرجع رسیدگی کننده : شعبه دهم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
تجدیدنظرخواهان : 1 - حمیدرضا 2 - علی
تجدیدنظرخواندگان : 1 - مهری 2 - صدیقه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1303 مورخ 13/7/1374 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقف فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (1) حمیدرضا (2) علی به طرفیت خواهرانشان خانمها (1) مهری (2) صدیقه نسبت به دادنامه شماره 1306 - 13/7/1374 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند درپرونده کلاسه 74/1206 دادگاه مذکور اولا" چون محکومیت نامبردگان برپرداخت دیات و ارش مقرر در آن دادنامه کمتر از خمس دیه کامل می باشد نتیجتا" مستنبط از مفهوم مخالف بند4 ماده 19 دادگاه های عمومی و انقلاب" href="/tags/11887/قانون-تشکیل-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای صادره قطعی وغیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد به علاوه موضوع از شمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است. لذا درخواست تجدیدنظرخواهی آنان در این مورد مردود اعلام می گردد. ثانیا" نسبت به قسمت دیگر تجدیدنظرخواهی آنان به دادنامه مذکور مبنی بر صدور حکم برائت تجدیدنظرخواندگان (موضوع شکایت آنان بر علیه تجدیدنظرخواندگان ) چون ایراد واعتراض موجهی که نقض این قسمت از دادنامه را ایحاب نماید ازناحیه آنان به عمل نیامده است و موضوع از شمول ماده 18 قانون مارالذکر خارج است لذا با رد اعتراضات آنان دادنامه تجدیدنظرخواسته راکه از حیث رعایت ترتیبات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد است در این مورد عینا" تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاران دادگاه

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
456
تاریخ تصویب :
1374/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :