جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


به تاریخ : 30/6/1373
شماره دادنامه : 578/73
کلاسه پرونده : 76/72حقوقی 2
مرجع رسیدگی کننده : دادگاه حقوقی دو دزفول
خواهان : آقای علی حسین فرزند حسین شغل نجار ساکن دزفول پشت شهرداری منطقه یک با وکالت آقای مهدی
خوانده : فیروز فرزند عزت الله شغل پیمانکارساکن دزفول روبروی پادگان زرهی
خواسته : جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از نقص عضو

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای علی حسین با وکالت آقای مهدی بطرفیت آقای فیروز به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال خسارات و ضرر و زیان ناشی از ایراد صدمه به چشم وی که منجر به نقص عضو گردیده 0 بدین توضیح که اعلام نموده نزد خوانده مشغول کار بود. چون حسب گزارش بازرس کار علت بروز حادثه ناشی از عدم رعات نکات ایمنی از جانب خوانده بود که سمت کارفرما را داشته علیهذا با در نظر داشتن ناین نکته که هر چند خواهان به عنوان کارگر نزد خوانده که کارفرمایش بوده به کار اشتغال داشته ومبلغ خواسته نیز به لحاظ خسارات ناشی از صدمه وارده حین کار درخواست گردیده با این وصف چون حسب سوابق واصله از اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دزفول که ضمیمه پرونده است. فقط مبلغ دویست و ده هزار ریال ریال بابت مزایای پایان کار و اخراج ازکار برای خواهان در نظر گرفته شده و همچنین خوانده ملزم گردیده حق بیمه ایام کارکرد خواهان را به بیمه های اجتماعی بپردازد لذا چون در خصوص زیان ناشی از صدمه وارده به خواهان در مجامع حل اختلاف مستقر در اداره کار تصمیمی اتخاذ نگرددیه و علاوه بر آن چون موضوع مطروحه فعلی مربوط حقوقی است که اشخاص عموما" خارج از مقرراتی که ناظر بر روابط بین کارگر و کارفرما است حق مطالبه آن را دارند بنابه مراتب فوق و علی الخصوص با توجه به صراحت 12 قانون مسئولیت مدنی" href="/tags/15772/ماده-12-قانون-مسئولیت-مدنی/" class="link">ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که کارفرمایان را مسئول جبران خسارات وارده به کارگران حین انجام کار در صورت احراز تقصیر آنان نموده لذا رسیدگی به موضوع بلااشکال تشخیص داده می شود و در ماهیت دعوی چون حسب نظر بازرسی کار در تاریخ 77/7/70 که حاکی است علت بروز حادثه ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی از جانب کارفرما بوده توجه موثری نسبت به اصل دعوی صورت نگرفته و دفاعات وی مبنی بر اینکه در هیئت تشخیص اداره کار رسیدگی و در پرونده کیفری نیز تبرئه گردیده موثر نیست چون هیئت مذکور بشرح فوق نسبت به حقوق ناشی از اجرای قرارداد کار رسیدگی نموده و در پرونده کیفری نیز از جهت احراز بزه موضوع رسیدگی شده و تبرئه خوانده در آن پرونده از نظر کیفری تعارض با رسیدگی در خصوص مسئولیت مدنی خوانده ندارد با این وصف موضوع به کارشناس ارجاه و نظر کاشناس حسب گزارش نامبرده که به شماره 73346 ثبت گردیده و خالی از ایراد و اشکال است مجموع خسارات وارده به خواهان که شامل هزینه تهیه دارو ومعالجه و هزینه ایاب و ذهاب و حقوق ایام معالجه می باشدبه میران ... /430/1 ریال برآورد گردیده لذا چون خوانده مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد دعوی مطروحه ثابت تشخیص و به استناد مواد 1و12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصدو سی هزار ریال بابت خسارات وارده و مبلغ 5083 ریال بابت هزینه دادرسی به نفع خواهان صادر می گرددنسبت به مازاد خواسته با توجه به گزارش کارشناس به لحاظ فقد دلیل حکم برمازاد خواستهصادر می گردد حکم صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در دادگاه حقوقی یک دزفول است.
رئیس دادگاه حقوقی 2 دزفول

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
578
تاریخ تصویب :
1373/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :