جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


به تاریخ : سال 1376
شماره دادنامه : 2636/76
کلاسه پرونده :17/4/75/ح 9
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 9 دادگاه عمومی شیراز
خواهان : سلطان فرزند اسد بنشانی اهواز
خواندگان : 1 الناز2 شوکت 3 سروگل 4 سودابه 5 شکرالله 6 حجت الله 7 فتح الله 8 ستاره
خواسته : اعسار از پرداخت دیه

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام وبه شرح زیر رای صادر می شود:

رای دادگاه
نظر به اینکه خواهان مدعی است به علت عدمتمکن مالی قادر به پرداخت دیه نمی باشد ومعسر است و به شهادت شهود استناد کرده شهادت شهود موید ادعای خواهان است همچنین تحقیقات بهعمل آمده توسط پاسگاه انتظامی محل اقامت خواهان دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد و نظر به اینکه خواهان به پرداخت چهار فقره دیه کامل زن و چهار فقره دیه کامل مرد به علاوه دیات دیگری به مجروحین حادثه تصادف محکوم شده است مدت مدیدی است که به علت عجز از پرداخت دیه در زندان بسرمی برد و نظر به اینکه گزارش ... دفتر نیزموید ادعای خواهان است و گزارش اد.وخد.پ 0س 0م سپاه نیز حاکی از عدم توانایی در پرداخت دیه است و با توجه به اینکه خواندگان هم دلیل معارض ارائه نداده است دعوی به نظر ثابت بوده حکم بر اعسار خواهان از پرداخت دیه صادر می شود دیه از بیت المال باید پرداخت شودرای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان است.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی شیراز

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2636
تاریخ تصویب :
1376/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :