جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


به تاریخ : 11/7/1375
شماره دادنامه : 1419
کلاسه پرونده : 74/1980
مرجع رسیدگی کننده : شعبه چهارم دادگاه عمومی تنکابن
شاکی : 1 مهناز فرزند کریم 2 صفرفرزندعلی
متهم : جهانگیر فرزند محمد ساکن خرم آباد تنکابن
اتهام : اهانت و فحاش ، قدرت نمایی و تهدید با چاقو(کارد)و ... 0

گردشکار: پس از وصول شکایت و ثبت آن به کلاسه فوق با انجام تشریفات قانونی در وقت مقرر شعبه چهارم دادگاه عمومی تنکابن به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است با ملاحظه و مداقه در محتویات پرونده پایان دارسی اعلام بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
طبق محتویات پرونده 74/1980 عمومی 4 تنکابن آقای جهانگیرفرزند محمد52 ساله شغل راننده اهل و ساکن خرم آباد تنکابن خیابان استاد شهید مطهری دارای عیال و اولاد متهم است به اهانت و فحاشی نسبت به شاکیه خانم مهناز و قدرت نمایی و تهدید با چاقو(کارد) نسبت به آقای صفر که نظر به شکایت شکات پرونده و گزارش فرماندهی پاسگاه انتظارات یک تنکابن و مودای گواهی گواهان در مراحل تحقیقاتی استعلامیه محلی مورخ 22/8/74 مضبوط در پرونده گزارش مسئول ستاد اجرائی امر به معرف شهرستان تنکابن و سابق کیفری متهم در دایره اجرای احکام دادگستری استعلام شده مویدا" به قرائن قویه دیگر مکوجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف به نظر دادگاه محرز و ثابت است و عمل وی با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از جهت مجازات حمل با چاقو انواع دیگر اسلحه سردمصوب 1336 هجری شمسی انطباق دارد دادگاه حکم به محکومیت متهم آقای جهانگیر به تحمل سه ماه حبس و تحمل 40 ضربه شلاق صادر و اعلام می دارد که محل اجرای حکم شلاق در پاسگاه انتظامی تنکابن است و چون متهم از تاریخ 17/8/1374 لغایت 21/8/1374 به مدت 5 روز در زندان تحمل کیفر می نموده در اجرای تبصره ذیل ماده 18 از قانون مجازات اسلامی مدت مذکور در اصل مجازات حبس و احتساب و کسر خواهد شد و اتهام آقای جهانگیر به ایراد ضرب عمدی ساده آقای صفر و خانم مهناز وفحاشی به آقای صفر و اخلال در نظم وامنیت عمومی و تظاهرات مستانه و ارتکاب فعل حرام و سرقت طلا و جواهرات شاکیه خانم مهناز حسب محتویات پرونده به لحاظ انکار متهم ودلیل کافی و اثباتی لازم موجود نمی باشد که وجدان دادگاه را قناعت بشخد لذا با در نظر مراتب فوق دادگاه رای بر برائت متهم را صادر و اعلام می دارد که رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ با پرداخت مبلغ ده هزار ریال هزینه دادرسی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان مازندران است.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی تنکابن

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1419
تاریخ تصویب :
1375/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :