جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


به تاریخ :30/6/1377
شماره دادنامه :273
کلاسه پرونده : 76/1410/341
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی کارکنان دولت (مطبوعات )
شاکیان : 1 ریاست هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن 2 بهزاد 3 فاطمه 4 شهردار 5 نیروی انتظامی و ...
متهم : سیدمرتضی (مدیرمسئول روزنامه ... )
اتهام : توهین ، اهانت و نشر اکاذیب

گردشکار: پس از ارجاع پرونده ووصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. با بررسی انوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای بهزاد که آقای محمدحسین به وکالت ازنامبرده طرح نموده علیه آقای سیدمرتضی فرزن سیداحمد مدیرمسئول رونامه 00 مبنی بر عتوهین و اهانت و نشر ااذیب به وسیله درج سخنان آقای الف دادگاه باعنایت به اظهارات وکیل شاکی در جلسه علنی دادگاه و باالتفات به مدافعات مدیرمسئول روزنامه ... هرچندنامبرده سخنرانی فرد مذکور را نقل نموده ولکین با توجه به تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مسئولیت یکایک مطالبی که در روزنامه به چاپ می رسد به عهده مدیر مسئول می باشد و از این جهت مدیر مسئول مجاز به انتقال مطالب خلاف واقع و توهین آمیز نمی باشد فلذادادگاه با توجه به نظریه اکثریت اعضاء محترم هیئت منصفه که درخصوص مورد نامبرده را با استحقاق تخفیف مردم تشخیص داده اند به استنادتبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات و ماده 608 و 698 قانون مجازات اسلامی وماده 22 همان قانون از جهت استحقاق تخفیف و نداشتن سابقه محکومیت کیفری نامبرده را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تعزیری در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تارخی ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص شکایت خانم نسترن علیه مدیر مسئول روزنامه ... مبنی برهتک حیثیت خانوادگی وی دادگاه با عنایت به اینکه پس از طرح شکایت واستماع مدافعات مدیر مسئول روزنامه ... مبنی بر هتک حیثیت خانوادگی وی دادگاه با عنایت به اینکه پس از طرح شکایت و استماع مدافعات مدیر مسئول اعضاءمحترم هییت منصفه نامبرده را در خصوص مورد مجرم تشخیص ندادندبه استناد ماده 38 لایحه قانونی مطبوعات مصوب سال 1358 حکم برائت وی را صادر و اعلام می نماید و همچنین دادگاه در خصوص شکایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ... و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش استان ... علیه آقای سیرمرتضی مبنی بر نشر اکاذیب و توهین و اهانت با توجه به اینکه شکات قبل از جلسه علنی دادگاه رضایت کتبی خود را به دفت ردادگاه تسلیم و تقاضای مختومه شدن پرونده نمودند به استناد ماده 30قانون مطبوعات مصوب سال 1364 رای بر موقوفی تعقیب نامبدره صادر و اعلام می نماید. رای حضوری و در خصوص موارد اخیر قطعی می باشد.
رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
273
تاریخ تصویب :
1377/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :