جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


به تاریخ : 24/1/1377
شماره دادنامه : 77/51/2
کلاسه پرونده :75/573/2
مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان زنجان
هیئت شعبه : آقایان جعفررئیس علی مستشار
تجدیدنظرخواه : آقای کریم
تجدیدنظرخوانده : فیض الله
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 75/8/511 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی زنجان

گردشکار: تجدیدنظرخواه درخواستی به خواسته تجدیدنظربه دادگاه بدوی تسلیم که جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظراستان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است هیئت شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است بابررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدر رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای کریم از دادنامه شماره 75/8/511 شعبه هشتم دادگاه عمومی زنجان در پرونده کلاسه 74/8/450مبنی بر محکومیت مشارالیه به دوسال انفصال از خدمت دولتی به اتهام گزارش خلاف واقع و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری به اتهام اهات و دو سال اقامت اجباری در شهرستان تفت نظر به اینکه دادگاه صادر کننده دادنامه بدوی از نظرمحل وقوع بزه ( پاسگاه انتظامی قره بلاغ وروستای یوسف آباد ) صالح بر رسیدگی و اظهارنظر در پرونده امر نبوده فلذا ایراد تجدیدنظر خواه به دادنامه از این جهت وارد بوده و مستندا" به بند3 و تبصره ذیل ماده 18و بند3 ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه فوق الاشعار نقض می گردد لیکن با عنایت به محتویات پرونده بزه اهانت از ناحیه وی نسبت به تجدیدنظرخوانده برای این دادگاه محرز بوده و مستندا" به ماده 86 قانون تعزیرات سابق حاکم بر زمان وقوع بزه مشارالیه را به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و اما در خصوص بزه گزارش خلاف نظر به اینکه تجدیدنظرخواه صرفا" پس از تحقیقات در مورد بزه اعلامی و متهم آن اظهارنظر نموده است و معد اقامه دلایل محکمه پسند و برائت متهم دلیل بر عد وقوع جرم از ناحیه متهم نمی باشد فلذا به لحاظ عدم وقوع بزه حکم به برائت مشارالیه (تجدیدنظرخواه ) رادرمورد مذکور صادر واعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس دادگاه مستشار دادگاه

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
51
تاریخ تصویب :
1377/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :