جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


به تاریخ : 2/9/1374
شماره دادنامه : 21369/9/1374
کلاسه پرونده : 73/935 کیفری شعبه 5
مرجع رسیدگی کننده : شعبه پنجم دادگاه عمومی تنکابن
شاکی : منصور
متهم : نصرا ...
اتهام : نشر اکاذیب

جریان کار: پس از وصول پرونده به دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق الذکر واجرای تشریفات قانونی سرانجام دادگاه با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
بشرح کیفرخواست شماره 111368/7/1373 دادسرای عمومی شهرستان تنکابن آقای نصرت الله فرزند صمد متهم است به نشر اکاذیب علیه آقای مصنور که با توجه به شکایت شاکی خصوصی و ملاحظه مفاد نوشته ماشین شده که فتوکپی آن ضمیمه و مستد مدرکیه جرم قرار گرفته و بررسی مفاد نامه مزبور که به عنوان آقای استاندارمازندران مسطور گردیده معلوم شده متهم در نامه مزبور مطالبی به دور از واقعیت اظهار نموده که آن نسبت ها که عنوان جرم داشته تا این لحظه متهم نتوانسته صحت آن را در هیچیک از مراجع قضایی به اثبات برساند و از طرفی شخص متهم نیز در مراحل بازجوئی به صدور نامه مزبوراقرار نموده است لذا عمل انتسابی به متهم با ماده 141 قانون تعزیرات مطابقت دارد بنا به مراتب مستندا" به ماده مزبور و در نظرگرفتن بند1 تبصره 17 قانون توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایارن متهم را به یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است.
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی تنکابن

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1369
تاریخ تصویب :
1374/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :