جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


به تاریخ : 29/6/1373
کلاسه پرونده : 73/442ک 2
مرجع رسیدگی کننده : دادگاه کیفری دو سراب
کیفرخواه : شکایت دادسرا
کیفرخوانده : بلوط فرزند حسن ساکن سراب
موضوع اتهام : نشر اکاذیب

رای دادگاه
در خصوص اتهام بلوط فرزند حسن دایر برنشراکاذیب نظربه شکایت عنوان شده و ملاحظه نامه متهم که خطاب به مقام محترم ریاست کل دادگستری می باشد و به وسیله پست سفارشی شماره 835709 ارسال و به شرح صفحات دوم و سوم و چهارم و پنجم منضم به پرونده است و ملاحظه پرونده مورد نظر متهم که در نامه آمده است (کلاسه 72/516ک 2) وکیفر خواست صادره و اقرار متهم در ارسال نامه و سایر قرائن و امارات کذب ادعای متهم در نامه ارسالی ونتیجتا" بزهکاری وی محرزو مسلم است علیهذا به استناد ماده 141 قانون تعزیرات متهم را به شش ماه حبس محکوم می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ با تامین هزینه دادرسی قابل تجدیدنظر است.
دادرس دادگاه کیفری دو سراب

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
442
تاریخ تصویب :
1373/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :