جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


به تاریخ :21/10/1372
شماره دادنامه : 628
کلاسه پرونده : 72/493
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 142 دادگاه کیفری یک تهران
شاکی : بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
متهمان : 1- پیتررضا 2 - ابوالقاسم 3 - محمدمهدی 4 - محمود5 - میترا 6 - محمود
اتهامات : کلاهبرداری ، شرکت در پرداخت رشوه ، اقامت غیرمجاز در در ایران ، زنا و جعل گذرنامه

گردشکار: بر اساس شکایت شاکی گزارش مامورین نیروی انتظامی متهمان موصوف تعت تعقیب دادسرای عمومی تهران واقع که پس از انجام مراحل تحقیق / بازپرسی پرونده ضمن صدور کیفرخواست به دادگاههای کیفری ارسال و به این شعبه ارجاع گرددیه که پس از ثبت آن به کلاسه فوق الذکر و تعیین وقت رسیدگی و احضار متهمان ودعوت ازشاکی پرونده در وقت مقرر تحت نظر قرار گرفت دادگاه پس از استماع دفاعیات متهمان وکلاء آنان و اظهارات نمایندگان بنیاد شاکی و مطالعه اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشاء رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص اتهامات متهم ردیف اول آقای پیتر رضا فرزند لوموند تبعه دولت سریلانکا0 1) در مورد کلاهبرداری نظر به اینکه متن ماده یکم تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنین است که : هرکس از راه حیله وتقلب مردم را به وجود ... یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا به امور غیرواقع امیدوار نماید ... و از این راه مال دیگری را ببردکلاهبردارمحسوب می شود ... و متهم یاد شده با توجه به قرارداد منعقده و منعکس در پرونده بشرح صفحات 22و23 پرونده و نامه شماره 571/م /684/6/68 سرپرست مراکز فنی ارتوپدی جمعیت هلال احمر جمهوی اسلامی به آقای ... مدیر مهندسی و پزشکی و تحقیقاتی بنیاد امور جانبازان به شرح ص 25 پرونده که دست تهیه ششده توسط آقای پیتر رضا با همکاری مرکز فنی ارتوپدیی شهید بهشتی را مورد آزمایش قرار داده و از نظر کیفیت وکارائی مورد تائید قرار داده و مجله بنیاد جانباران در ستون سوم ص 15 بشرح ص 426 پرونده ضمن به تماشا گذاشتن دست مصنوعی در غرفه بهداشت و درمان بنیاد اعلام داشته است دست مصنوعی توسط دکتر پیتر ساخته شده و می تواند10 کیلو بار بردارد و می تواند بنویسد ، نقاض یو کارهای دیگر انجام دهد. فاقد عناوین کلاهبرداری منعکس در کیفرخواست می باشد و دادگاه عمل وی را منطبق باهیچیک از موارد مذکور در متن قانون ندانسته و عمل وی ازمصادیق کلاهبرداری نیست ، لذا از این بابت رای بر برائت وی صادر و اعلام می گردد و چون رسیدگی به دعوای حقوقی پرونده حاضر متفرع بر ثبوت بزه کلاهبرداری است وبزه کلاهبرداری از نظر دادگاه منتفی است ودادخواست ضرر و زیان نیز داده نشده لذا دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در مورد حقوقی پرونده می داند و در صورتی که مدعی خصوصی بخواهد می تواند با ارائه مدارک و شواهد موضوع را در یکی ازمحاکم حقوقی مطرح و به حق خود برسد. 2) و در مورد شرکت در پرداخت رشوه با توجه به اینکه نامبرده در این مورد دخالتی نداشته و پولی ازاین بابت به کسی نداده و متهم ردیف سوم که در حقیقت به حسب کیفرخواست گیرنده رشوه است در صورت جلسه دادگاه اظهار نموده وجوهی راکه از متهم ردیف دوم یعنی شریک پیتر گرفته ام در قبال فعالیتهائی بوده که بعدازظهرها در شرکت آقای پیتر انجام می داده ام و در مراحل دیگر پرونده نیز اظهرا نوده وجوه را در قبال کارهای حسابداری که کرده ام داده اند و علی فرض که به عنوان رشوه بوده متهم فوق الذکردر پرداخت آن دخالتی نداشته لذا دادگاه وی را ازاین بابت نیزتبرئه می نماید. 3) و در مورد ااقمت غیرمجاز در ایران نظر به اینکه صراحتا" بشرح ص 168 پرونده اعلام نموده در سال 59 به ایران آمده و بشرح ص 169 پرونده اعتراض نموده اقامت من یکسال بود و دیگرتمدید و به شرح ص 72 پرونده اظهارنموده که قبول دارم غیرقانونی درایران زندگی می کنم بزهکاری وی در حد اقامت غیرقانونی در ایران برای دادگاه محرز و مسلم است و اینکه نامبدره به شرح ص 169اظهارنموده با داشتن همسر ایرانی فکر می کردم نیازی به محوز اقامت نمی باشد دفاع غیر موجهی است لذا دادگاه وی را به استناد ماده 16 قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران به پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید. 4) و در مورد ارتکاب زنابا خانم میترا نظر به دفاعیات موجه وی و اینکه خانم میترا در موارد زیادی به باکره بودن خود اعتراف نموده واز طرفی مدعی اجرای عقد موقت گردیده دادگاه عمل زنا را منتفی دانسته ازاین بابت نیزرای بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد. 5) در مورد جعل با توجه به اینکه متهم در مراحل مختلف پرونده اظهار نموده همسرم جعل را انجام داده ومن دخالتی در اینعمل نداشتم دادگاه از این جهت که متهم با علم به مخدوش بودن سند آن را مورد استفاده قرارداده لذا بهاستناد بند اول از ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران وی را به یک سال و نیم حبس با احتساب ایام باز داشت محکوم می نماید.
و در خصوص متهم ردیف سوم آقای محمدمهدی نظر به اینکه نامبرده در کلیه مراحل پرونده اخذ رشوه را رد کرده و دریافت مبلغ مورد بحث را اجرت در قبال کارهائی که برای شرکت آقای پیتر به عنوان حسابداری و غیره انجام می داده قلمداد نموده و اینکه گفته شده دو میلیون ریال در قبال تهیه و تنظیم ممتم قرارداد دریافت نموده با توجه به اینکه متمم قرارداد به امضای وی نیست و گیرنده و دهنده در ارتباط با قرارداد و متمم آن افراد دیگر هستند و صرف نوشتن یک قرارداد و هرچند فریبنده باشد تا زمانی که در امضاء و اجرای آن دخیل نباشد کاربردی ندارد لذا دادگاه مدافعات متهم ردیف سوم را موجه دانسته رشوه خواری او را محرز نمی داند (لذا رای بربرائت نامبرده ) صادرو اعلام می دارد.
و در خصوص متهم ردیف چهارم آقای محمود فرزند ابراهیم دائربه اخذ مبلغ دویست هزار ریال رشوه از متهم ردیف سوم نظربه دفاعیات موجه وی مبنی بر اینکه در شرکت بعنوان پادو و یا پیش خدمت کار می کرده و این مبلغ را در قبال کارهای روزانه ای که انجام داده ام دریافت کردم خصوصا" با توجه به اظهارات متهم ردیف سوم و تایید اظهارات وی خصوصا" که متهم حقی را از کسی ضایع نکرده است لذا دادگاه بزهکاری وی را محرز ندانسته رای بر برائت وی صادرو اعلام می دارد.
در خصوص اتهام متهم ردیف دوم آقای ابوالقاسم فرزند جعفردائر به شرکت در پرداخت دو میلیون ریال به عنوان رشوه به متهم ردیف سوم با عنایت به رد بزه از سوی متهمین ردیف سوم و چهارم ومنتفی بودن رشوه از نظر آنها و اینکه اگر فرض کنیم مبلغ مذکور رشوه بوده حقی از کسی ضایع نشده در حال یکه پرداخت رشوه برای تضییع حق ویا تسریع در امری صورت می گیرد و در این مورد اگر فرض کنیم مبلغ در قبال تنظیم متمم قرارداد بوده باز هم با توجه به اینکه امضاءکنندگان قرارداد و متمم آن دیگران بوده و متهم ردیف دوم با پرداخت آن مبلغ حقی را ضایع نکرده لذا وی نیز از بابت تبرئه می باشند و در خصوص مهم ردیف پنجم خانم میترا فرزند ناصر، نظربه اینکه وی مدعی شده اولا" رفت و آمد من با متهم ردیف اول پس از اجرای صیغه عقد غیردائم (اگرچه بدون اذن ولی ) بوده و با او مباشرتی نداشتم و از این رو هنوز هم باکره هستم که این باکره بودن نیز به تصدیق ریاست شعبه 143 کیفری یک رسیده و ثانیا" من می خواستم در این رفت و آمد متهم ردیف اول را ازجهت اخلاق ومعاشرت بررسی نمایم تا در صورتی که صلاحیت اخلاقی وی به تصویب من وخانواده ام رسید با اوازدواج نمایم و از این قبیبل مدافعات که به نظردادگاه تا حدودی موجه است ، دادگاه بزهکاری متهم را محزر ندانسته و رای را بر برائت وی صادر واعلام می دارد.
در خصوص اتهام متهم ردیف ششم آقای محمود فرزند اصغر دائر به جعل عنوان گرچه شخصا" این اتهام را رد کرده ولی با توجه به اظهارات و مدافعات وی و مجموع محتویات پرونده و اینکه متهم ردیف اول خانم میترا را برای تحقیقات نزد محمود برده است و میترانیز مطالبی در مورد قرارداد فیمابین بنیاد وشرکت آقای پیتر را از محمود پرسیده و جواب نم دانم و من کاره ای نیستم به خان میترا نداده دادگاه بزهکاری وی را محرز و به استناد ماده 144 قانون تعزیرات نامبرده را به سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید. رای صادره در کلیه موارد حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
دادرس علی البدل کیفری یک تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
628
تاریخ تصویب :
1372/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :