جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


به تاریخ :16/8/1374
مجرع رسیدگی کننده : شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : سیدهادی
تجدیدنظرخوانده : پری
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 928 مورخه 30/5/1374 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی کرج
اتهام : کلاهبرداری (فروش ملک در رهن بانک )

رای دادگاه
نظر به اینکه حسب مقررات و مواد قانونی مربوط به رهن ، عقد رهن باعث زوال وسقوط مالکیت نمیگردد تا مالک نتواند ملک خود را نیز بفروشد یا انتقال دهد وبا عنایت به ماده 22 قانون ثبت که مقرر می دارد، دولت کسی را ماکل می شناسد که ملک به نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد ویا ... هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد بنابراین فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد زیرا خریدار می تواند بانک رهن ملک مورد ترویج آن را به نام خود سند بزند و یا اینکه مالک با حفظ حقوق مرتهن آن را نیز انتقال دهند، از آنجائی که فروش ملک از طرف مالک به شخص یا اشخصا دیگر بنا به مراتب فوق بلااشکال می باشد و منع قانونی ندارد، لذا عنوان کلاهبرداری به چنین مالکی مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 30928/5/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی کرج مخدوش بوده و ضمن نقض آن ، حکم به برائت سیدهادی (تجدیدنظر خواه ) را از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
67
تاریخ تصویب :
1374/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :