جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


به تاریخ :29/3/1375
شماره دادنامه : 328
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 13 دادگاه عموی قم
شاکی : آقای حسین
متهم : آقای احمد
اتهام : کلاهبرداری

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای احمد دائر به کلاهبرداری با توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و اظهارات و شهادت شهود و نحوه دفعاعیات متهم مبنی بر اینکه موتور سیکلت را به مبغل یکصد هزار و پنجاه هزار تومان خریده که یک ماه بعد وجه راتحویل فروشنده دهد و سه روز بعد فروخته و در حین معامله نه قولنامه ای تنظیم و نه رسیدی تحویل فروشنده داده و با توجه به سایر قرائن و امارات بزه محرز و مسلم است و عملش منطبق است باماده 1قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره همان ماده لذا نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری ولیکن با توجه به وضعیت خاصش با لحاظ ماده 22 قانون اسلامی به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم می گردد و در مورد مال مورد کلاهبرداری نظر به اینکه موتور سیکلت در دسترس نمی باشد نیاز به تسلیم دادخواست حقوقی دارد لذا شاکی ارشاد شود تا از طریق مقررات قانون مدنی اقدام نماید حکم صادره ظرف 20 روز پس از رویت قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظرقم است.
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی قم

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
328
تاریخ تصویب :
1375/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :