جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


به تاریخ :15/8/1374
شماره دادنامه :112
کلاسه پرونده :74/33/518
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 33 دادگاه عمومی تهران
شاکی و خواهان : فرمانداری ...
متهمین : آقایان 1 حبیب الله 2 نعمت الله 3 محمدرسول
اتهام : تدلیس در معاملات دولتی

گردشکار: آقای حبیب الله فرماندار سابق مورد تعقیب اداره اطلاعات در خصوص تدلیس در معاملات دولتی قرار گرفته پس از تشکیل پرونده و دستگیری متهمین و صدور قرار عدم صلاحیت و صلاحیت دادگاه های عمومی تهران وارسال آن به تهران وارجاع به شعبه 33 دادگاه عمومی و تسلیم دادخواست ضرر و زیان از طرف فرمانداری در جلسه 15/8/74 ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر انشاء رای گردیده است :

رای دادگاه
درخصوص اتهام حبیب فرزند علی فرماندار شهرستان ... به تدلیس در انجام مهامله و قرارداد دولتی 2 نعمت الله فرزندهاشم 3 محمد رسول فرزند محمدقلی به معاونت در تدلیس با توجه به شکایت و دادخواست فرماندارمبلغ مندرج درقراردادمورخه 1/10/ ... 73/800/156 ریال ذکر شده است اظهارات محمدرسول دایر بر اینکه پیشنهاد تعمیر شش دستگاه حمام موضوع قرارداد با مبلغ هشتادمیلیون ریال از طرف شرکت تیسفون به فرمانداری و متهم ردیف یک داده شده است عدم وجود این پیشنهاد در فرمانداری اظهارات خانم شهلا ماشین نویس فرمانداری دایر بر اینه قراردادی که تاریخ تنظیم آن 1/10/73 ذکر شده است در تاریخ 11/2/74 وسیله مشارالیها تایب شده است اظهارات آقای محمدرشید حسابدار فرمانداری در مورد اینکه قرارداد 1/10/73 را به همراه یک فقره چک بانکی غیرقابل وصول در تاریخ 16/2/74 و بعد از عزل آقای حبیب الله از فرمانداری رویت نموده است اظهارات متهم ردیف 3 در مورد چگونگی تنظیم قرارداد قول و قراری که با متهم ردیف یک داشته اند و پرداخت.00/800/61 ریال از وجوه اخذ شده از فرمانداری به مهتم ردیف یک اظهارات متهم ردیف 2 در بدو امر و توضیحات اولیه در اداره اطلاعات و در نوار مکالمه شهادت آقای معراج مسئول اطلاعات د رمورد حرفهای ردو بدل شده بین متهمین نوار ضبط شده از مکالمه متهمین گزارش کارشناس رسمی دادگستری منتخب از طرف فرمانداری اظهارات متهمین ردیف 2و3 در تطبیق با اوضاع و احوال سابقه سوءمتهم ردیف یک (هرچند که بعداز این سابقه مهم به عنوان فرماندار انتخاب گردیده است ) و سابقه محکومیت های کیفری متهم ردیف 2 و سایردلائل وقرائن موجوددرپرونده اتهام متهمین به نظر دادگاه محرز است دادگاه مستندا" به ماده 77 قانون تعزیرات مهم ردیف یک (حبیب الله ) را به شش ماه حبس تعزیری و با در نظر گرفتن دادخواست فرمانداری و میزان پول پرداخت شده به متهم و نظریه آقای مهندس محمد در مورد میزان کار انجام شده به پرداخت مبلغ 497/198/81 ریال خسارت وارده به فرمانداری متهم ریدف 2(نعمت الله ) را سمتندا" به ماده 77 قانون تعزیرات با رعایت مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی به سه ماه حبس عزیری متهم ردیف 3 (محمدرسول ) را مستندا" به ماده 77 قانون تعزیرات وماده 43 قانون مجازات اسلایم به یک ماه حبس کلا" با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در مورد دادخواست ضرر و زیان فرمانداری نسبت به مازاد مبلغی که مورد حکم قرار گرفته و همچنین بر علیه متهمین ردیف 2و3 با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناسی و میزان کار انحام شده و میزان پول پرداخت شده از طرف فرمانداری و بادر نظر گرفتن ماده 77 قانون تعزیرات در مورد مسئولیت به لحاظ غیر محق بودن فرماندار حکم به رد ادعای خواهان صادر و اعلام می شود رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
112
تاریخ تصویب :
1374/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :