جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


به تاریخ : 5/5/1372
شماره دادنامه :5429/5/1372
کلاسه پرونده : 72/136/384
تجدیدنظرخواه : آقای مهدی
تجدیدنظرخواندگان : آقایان حسین و باقر
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 87 مورخ 16/3/1372 صادره از شعبه 147 دادگاه کیفری 1 تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مهدی نسبت به دادنامه شماره 78 مورخ 16/3/72 صادره از شعبه 147 دادگاه کیفری 1 تهران که بر اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته ، تجدیدنظرخواه به لحاظ ارتکاب فروش مال غیر بهاستناد ماده یک قانون تشدی مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء وکلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت و استرداد وجه مورد ادعای شکات به آنان و پرداخت یک میلیون و یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است نظر بهاینکه از جانب تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید عنوان نگردیده است و از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر دادنامه ملحوظ نیست لذا رای تجدیدنظرخواسته که در محکومیت تجدیدنظرخواه اصدار یافته است ماهیتا" مورد تائید است اما نظر بهاینکه بزه ارتکابی قبل از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری واقع گرددیه است نظربه اینکه قانون سابق به حال محکوم علهی مساعدتر می باشد علیهذا به جای ماده استنادی به ماده 116 قانون تعزیرات استناد می گردد و همچنین ماده 67 قانون مجازات اسلامی از جهت تعدد به دادنامه اضافه می گردد و نظر به اینکه جزای نقدی مقید در دادنامه در واقع به جای شلاق به حال متهم مساعدتر می باشد و حبس تعیین شده نیز در حدود ماده 116 قاننن تعزیرات می باشد علیهذا جبس و جزای نقدی تعیین شده هر دو عینا" تائید می گرد و اما نظر به اینکه در زمان ارتکاب بزه متهم به فروش مال غیرمکلف به رد مال به ماده 116 قانون تعزیرات نبوده است و نظر به اینکه شکات دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه ننموده اند لذا قسمتی از دادنامه که دلالت به استرداد مال دارداز دادنامه صادره حذف می گردد و بدین وسیله رای تجدیدنظرخواسته اصلاح می گردد.
رئیس دادگاه شعبه 136 کیفری یک تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
429
تاریخ تصویب :
1372/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :