جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


به تاریخ :21/8/1374
دادنامه شماره : 74/142
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : آقای رحیم
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 23 مورخ 4/2/1374 صادره ازشعبه 3 دادگاه عمومی شهریار
اتهام : کلاهبرداری (فروش ملک غیر)

رای دادگاه
در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه آقای رحیم نسبت به دادنامه شماره 423/2/1374 شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار بنا به جهات ذیل 1شاکی در جلسه مورخ 24/7/74 شعبه هفتم دادگاه عمومی شهریار اقرارنموده است که متهم نسبت به 75% کارخانه مورد شکایت سهم مالکانه داشته است 2 طبق قرارداد28/11/64 مهم سه دانگ از دو سند هر یک 5/1 دانگ از جواد خریداری می نماید و قبل از آن نیزمتهم 5/1دانگ مالک بوده است بنابراین 5/4 دانگ مورد معامله متعلق به خود او بوده است. 3 در بند ج قرارداد معامله قید شده است که هرگونه اختلاف در مورد مساله به دادگاه حقوقی ارجاع گردد. 4 شاکی مدعی است که متهم شش دانگ ملک را فروخته است در حال یکه در قولنامه تنظیمی 5/4 دانگ به فروش رسیده است 5 شاکی در صورت جلسه رسیدگی مورخ 24/7/74 در پرونده کلاسه 74/7/962 شعبه هفتم دادگاه عمومی شهریار در بند شش صراحتا" اعلام نموده است که متهم قبل ازانعقادقرارداد سال 66 مالک شش دانگ عرصه و اعیانی کارخانه بوده است 7 آقای قاضی رسیدگی کننده پرونده بدوی صراحتا" اعلام اشتباه کرده است. 8 در مبابعه نامه مورخ سال 1364می باشد که چکها تسلیم فروشنده وتوسط او وصول گردیده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به سایر قرائن وامارات موجود در پرونده و اینکه فروش مال غیر خصوصا" که متهم در آن نیز سهیم باشد نمی توانند از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاءباشد چون عمل ارتکابی متهم به فرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد فرضیه جزائی و دارای وصف حقوقی است. بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده بدوی و تجدیدنظرخاسته و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم و صرفنظر از اعلام گذشت شاکی بشرح صورتمجلس تنظیمی در شعبه 7 دادگاه عمومی کرج که ازآن پاسخ پرونده نیز اشاره شده است اعتراضات آقای وکیل متهم راوارددانسته با فسخ دادنامه بدوی حکم برائت متهم را از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
142
تاریخ تصویب :
1374/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :