جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


به تاریخ : 10/9/1372
شماره دادنامه : 573و10574/9/1372
کلاسه پرونده : 133/72/618و447
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران
شاکی : ولی الله
متهم : محرمعلی
اتهام : کلاهبرداری

رای دادگاه
در این پرونده علی (محرمعلی ) فرزند سیدعلی به موجب کیفر خواست شماره 3889/6/72 به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب واقع و شاکی قبل از جلسه اول رسیدگی دادخواست ضرر و زیان به مبلغ سی میلیون ریال علیه خوانده موصوف تسلیم می نماید. به موجب محتویات پرونده شاکی مدعی است مهم مذکور که در حجره وی به صورت واسطه در معاملات و پورسانتی عمل می کرده است پس از چهارماه همکاری با وی و جلب اعتماد او کلید حجره و انبار را از او اخذ پس از چندی شاکی متوجه م گردد که سه هزار یارد پارچه کرپ خارجی وی را از انبار تخلیه نموده است شاکی وقتی متوجه امر می گردد چگونگی آن را از متهم پرسش می نماید نامبرده مدعی می گردد که پارچه هارابه فردی به مبلغ ... /860/14 ریال فروخته و وجوه آن را اخذ ومستردخواهد داشت ولیکن چون با گذشت یک سال شاکی نتیجه ای نمی گیرد و متهم نیز متواری می گردد به ناچار اعلام شکایت می نماید متهم در آگاهی وباز پرسی به ارتکاب بزه اعتراف و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز ضمن اذعان به عمل ارتکابی خویش مدعی می شود نامبدره بیش از یک سال با شاکی همکاری داشته قصد کلاهبرداری در کارنبوده است بلکه پارچه های مذکور را از طرف شاکی به فروش رسانیده و چون خریدار وجوه آن را تحویل نداده است خود متعهد پرداخت آن می باشد النهایه می باید حسابهای فیمابین شاکی و نامبرده بررسی تا به نسبت بدهکاری خود پاسخگو باشد و در خصوص ادعای دیگر شاکی دائر بر حیف ومیل اموال وی در خرید و فروش 4700 یارد پارچه پیچ اسکن اظهارات و ادعای شاکی را تکذیب نموده است. علیهذا با توجه به محتویات پرونده ، گزارش آگاهی اظهارات و اقریر متهم در نزد مامرین آگاهی و بازپرس ناحیه 7 شکایت شاکی ، مندرجات کیفرخواست صادره علیه متهم و اذعان متهم به فروش سه هزار یارد پارچه کرپ متعلق به شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه اولا" نظر به انیکه انبار و حجره شاکی به صورت امانی در ید و اختیار متهم بوده است بنابه مراتب بزه ارتکابی متهم خیانت در امانت می باشد نه کالهبرداری و لذا با رد ماده استنادی دادسرا بشرح مندرج در کیفرخواست و تطبیق عمل ارتکابی متهم با ماده 119 قانون تعزیرات دادگاه با احرازارتکاب بزه از ناحیه متهم موصوف نامبرده را مستندا" به ماده 119 قانون تعزیرات و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به جای شلاق تعزیرا" محکوم می نماید. ثانیا" درمورد دعوی خصوص خواهان علیه خوانده با توجه به محکومیت کیفری متهم و اعتراف نامبرده به داشتن بدهی به خواهان معادل وجه وبهاءسه هزار یارد پارچه کرپ موضوع پرونده ، دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده مستندا" به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری نامبرده رابه پرداخت.00/860/14 ریال (چهارده میلیون و هشتصد و شصت هزارریال ) در حق خواهان محکوم می نماید. ثالثا" دعوی خواهان نسبت به مازاد مبلغ مذکور در فوق به طرفیت خوانده باتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی دادگاه دائر بر عدم وجود دلیل محکوم بر رد است. رابعا" درخواست خواهان مبنی بر اعمال ماده 139 قانون تعزیرات درباره متهم به لحاظ عدم قطعیت حکم قابل پذیرش در این مرحله ازرسیدگی نمی باشد.
بدیهی است دایره اجرا به هنگام وصول محکوم به هزینه دادرسی متعلق بردادخواست خواهان را از محکوم به نفع دولت کسر و بقیه را به محکوم له تسلیم خواهد داشت. رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ با تودیع هزینه قانونی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور خواهد بود.
دادرس محاکم کیفری یک تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
574
تاریخ تصویب :
1372/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :