جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


به تاریخ : 23/6/1372
شماره دادنامه :11211122
کلاسه پرونده :72/162/83و404
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 162 دادگاه کیفری دو تهران
شاکی خصوصی : غلامحسین و محمدجعفر به وکالت کریم
متهم : علی اصغر بنشانی خیابان ولنجک
اتهام : خیانت در امانت

گردشکار: متهم نامبرده به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده پس از اجرای تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است دادگاه در وقت مقرر23/6/72 تشکیل پس از بررسی اوراق پرونده با عنایت به مکتوبات آن ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای علی اصغر فرزند علی 44 ساله اهل تهران مقیم تهران بازرگان در اطریش بدون سابقه کیفری دائربه خیانت در امانت نسبت به دو فقره پسته های ارسالی از جانب شرکت مطهر یک فقره 47 تن بسته که در انبار هامبورگ نگهداری می شده و دیگری مقدار شش کامیون بستبه که به انبار گیکو در هلند ارسال شده است با توجه به شکایت شاکی و توضیحات وکلای وی و نظر به مدارک ارائه شده از جانب وی خصوصا" فاکسهای مخابره شده بین شاکی و متهم وبا التفات به اینکه دلیلی از جانب متهم در رابطه با ادعایش مبنی برخرید47 تن بسته ارائه نگردیده و برفرض اینکه خود را از وی طلبکار می دانسته این خود یک امر حقوقی است و نمی تواند دلیل توجیه عمل متهم در ارائه بسته های امانی به مشتری های شاکی تلقی گردد و با التفات به اظهارات مهم که در رابطه با چگونگی انتقال شش کامیون پسته به انبار گیکو در هلند که در واقع با پیشنهاد متهم از جانب شاکی صورت گرفته و نظر به گزارش هیئت کارشناسی که به صورت مبسوط مموارد تخلف از طرف متهم را اعلام نموده اند و اینکه اعتراض موجهی به آن نشده و با عنایت بسایر مندرجات پرونده دادگاه بزهکاری متهم آقای عل اصغر را محرز دانسته و مستندا" به ماده 119 قانون تعزیرات و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به جای مجازات شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نمایددر مودر ادعای خصوصی شکایت مبنی بر مطالبه مبلغ ... /960/508/1 ریال به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به محکومیت کیفری متهم و باعنایت به نظریه کارشناسی و اوضاع و احوال قضیه دادگاه ادعای خصوصی شکات را تا مبلغ ... /960/508/1 ریال موجه دانسته و حکم بر محکومیت آقای علی اصغر به پرداخت مبلغ مزبور در حق مدعیان خصوصی صادر و اعلام می نماید هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مدعیان خصوصی مبلغ ... /053/9اعلام می نماید هزینه دادرسی و حق الوکاله وکل مدعیان خصوصی مبلغ ... /053/9 تومان برآورد می گردد که بر عهده متهم است و بایستی به آنها پرداخت نماید و لذا حکم بر محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان هزینه و حق الوکاله صادر و اعلام می نمایدرای صادره در همه موارد قابل تجدیدنظر در دادگاههای کیفری یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 162 دادگاه کیفری تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1122
تاریخ تصویب :
1372/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :