جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


به تاریخ : 11/12/1369
شماره دادنامه : 12377/12/1369
کلاسه پرونده : 66/87
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان : آقای حاجی ولی
خوانده : 1 آقای غلامرضا 2 آقای مهندس خسرو3 آقای حسن

گردشکار: خواهان به استناد مدارک پیوست دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم و تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده که پس از انجام تشریفات قانونی پرونده امربه کلاسه فوق ثبت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین در وقت مقرر دادگاه شعبه مذکور به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده تحت نظر قرار گرفت دادگاه با بررسی مجموع اوراق ومحتویات پرونده ومطالعه پرونده استنادی ختم رسیدگی را اعلام بشرح زیر مبادرت به صدورقرار می نماید:

قرار دادگاه
در خصوص ادعای آقای حاجی ولی فرزند داربلوط علیه آقایان : 1 غلامرضا 2 مهندس خسرو3 حسن دایر به مطالبه مبلغ ده میلیون ریال ضرر و ناشی از خیانت در امانت و حیف ومیل 10 قلم اموال و اثاثیه کارگاه مستند به دادنامه های شماره های 106و107مورخ 22/1/66 شعبه 197 دادگاه کیفری 2 تهران ، نظربه اینکه دادنامه های مورداستناد در دادخواست خواهان بعد از نقض به شعبه 170 دادگاه کیفری 2تهران ارجاع و به شرح کلاسه های 68/244 و242 مورد رسیدگی واقع ومنجر به صدور دادنامه های 1698 و141697/12/68 گردیده که در ضمن این احکام مرجع کیفری جنبه حقوقی قضیه و ضرر و زیان وارده به خواهان رامد نظر قرار داده خواندگان به پرداخت اصل خواسته ( که عبارت از ده میلیون ریال می باشد) محکوم نموده است ، رسیدگی مجدد به موضوع فاقد وجاهت قانونی بوده ومشمول امور مختومه گردیده واعتبارقضیه محکوم بها را یافته قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار دادگاه قابل اعتراض است.
رئیس شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
377
تاریخ تصویب :
1369/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :