جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


به تاریخ : 23/9/1373
شماره دادنامه : 15201521
کلاسه پرونده : 73/647
مرحع رسیدگی کننده : شعبه پنجم دادگاه کیفری 2 شهرستان ری
شاکی : محمدحسین فرزند کیقباد بنشانی تهران خیابان پیروزی
مشتکی عنه (متهم ) : غلامرضا فرزند حسین بنشانی تهران میدان ونک
اتهام : خیانت

رای دادگاه
در این پرونده بر حسب کیفرخواست صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی شهرری آقای غلامرضا فرزند حسین 29 ساله اهل وساکن تهران متهم است به خیانت در امانت نسبت به اموال موضوع رسید صادره از سوی متهم ( برگ 2پرونده ) که د رمتن آن قید شده که اقلام زیرمی بایست طی حواله های صادره آقای محمدحسین مرخص شود مع الوصف اموال شاکی را به جای آقای منصوری معرفی کرده با توجه به مراتب فوق و شکایت شاکی و اعتراف تلویحی متهم و سایر مندرجات پرونده بزه منتسب به نظر دادگاه ثابت است با انطباق موردبا ماده 119 ق تعزیرات و رعایت بند 1 تبصره 17ق برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی مشارالیه را به تادیه مبلغ سی هزار تومان معادل سیصدهزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکو می نماید اما در خصوص دادخواست آقای محمدحسین به طرفیت آقای غلامرضا به خواسته صدورحکم بر محکومیت خوانده بشرح دادخواست تقدیمی با عنایت به مجموع محتویات پرونده دعوی خواهان نسبت به اصل خواسته ثابت تشخیص داده مستندا" به ماده 14 ق آدک رای بر محکومیت خوانده آقای غلامرضا به پرداخت مبلغ هفتادو شش میلیون ریال ( ... / ... /76) ریال بابت اصل خواستهو ضرر و زیان ناشی از جرم در حق خواهان آقای محمدحسین (صرف نظر از اینکه میزان خسارت وارده از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری بیش از مبلغ فوق برآورد شده ) صادر و اعلام می داردامادر خصوص مطالبه چهارمیلیون ریاب بابت حق الوکاله پرونده مطروحه در دادگستری تهران و هزینه آمد و شد به لحاظ مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی رای بر رد دعوی خواهان در این زمینه صادرمی نماید. اما ضررب و زیان مازاد بر اصل خواسته (موضوع نظریه کارشناس رسمی دادگستری ) و پول و هزینه تمبر نظر به اینکه مورد مطالبه خواهان نبوده دادگاه خودرا فارغ از اظهارنظر می داند با تکلیفی مواجه نیست این رای حضوری طبق تبصره 1 ماده 13 ق تجدیدنظر آراءدادگاه مصوب 17/5/72 قاب تجدیدنظردر محکمه کیفری یک شهرری ظرف مهلت بیست روز می باشد به طرفین ابلاغ شود.
رئیس شعبه پنجم دادگاه کیفری 2شهرری

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1521
تاریخ تصویب :
1373/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :