جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


به تاریخ : 19/8/1374
شماره دادنامه :74/918/14
کلاسه پرونده :74/678/14
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 14 دادگاه عمومی همدان
متهمین 1 قربان 2 اصحاب الله
اتهام : سرقت تخته سنگ

حکم دادگاه
در خصوص اتهام متهمین قربان فرزند علی حسین و اصحاب الله فرزند علی وردی دائر به شرکت در یک فقره سرقت تخته سنگ زیر ستون مسجد جامع همدان در سال 73 که حسب اعلام میراث فرهنگی همدان دارای بیش از یکصد سال بوده ودارای ارزش مذهبی و تاریخی است است نظر به گزارش مامورین واقرار متهم ردیف اول مطلعین و افرادی که ردهنگام اقرار متهم ردیف دوم به سرقت فوق حضور داشته اند و کشف بقایای سنگ مسروقه از جنب منزل اصاحب الله و دفاع بلاوجه وی بزهکاری هر دو نفر محز می باشد لذا دادگاه مستندا" به بند دوم از ماده 47 قانون تعزیرات و رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین فوق را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید و درمورداتهام دیگر اصحاب الله دائر به تخریب سنگ مذکور نیز با توجه به اقاریر قربان و اقرار ضمنی وی و کشف بقایای سنگ از محل فوق بزهکاری وی در این خصوص محرز می باشد لذا دادگاه مستندا" به ماده 46 قانون تعزیرات به تحمل یکسال حبس محکوم میگردد که هر دو موردومستندا" به تبصره 18 از قانون مجازات اسلامی ایام بازداشت در خصوص متهمین قابل احتساب می باشد در خصوص اتهام متهمین عباس و وحید و حسین و اصغر و شمس الله و حسن و حمیدرضا و محمد و شوزب و سیدنصرالدین و سیدجلال وهاشم دائر به شرکت در سرقت و تخریب سنگ مذکور و معاونت در بزه سرقت و اتهام قربان دائر به تخریب سنگ مسروقه با عنایت به جمیع اوراق پرونده نظر به فقد دلیل کافی وانکار متهمین و مستندا" به اصل برائت حکم برائت متهمین صادر میگردد و درخصوص اتهام حسن و شمس الله دایر به استعمال مواد مخدر صرفنظر ازصحت و سقم قضیه مستندا" به ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قرار عدم صلاحیت رسیدگی این دادگاه به شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب همدان صادر می گردد حکم صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر مرجع تجدیدنظر مرکزاستان است.
دادرس شعبه چهاردهم محاکم عمومی همدان

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
918
تاریخ تصویب :
1374/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :