جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


به تاریخ : 26/10/1373
شماره دادنامه : 26207/10/1373
کلاسه پرونده : 73/529 عمومی 7
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه عمومی ساری
متهم : 1 علی اکبر به وکالت آقای عزیز 2 فاطمه
اتهام : زنای محصن و تمکین به زنای غیر محصنه

رای دادگاه
در خصوص اتهام انتسابی به متهمان 1 علی اکبر فرزند جعفرساکن نکامعین کارمند بان دائر به ارتکاب زنای محصن بافاطمه و2فاطمه فرزند عیسی 17 ساله خانه دارد ساکن اسماعیل آقا مححله نکا متهم است به تمکین به فعل زنای غیرمحصنه با متهم ردیف یک 0با عنایت به مدافعات متهمان حسب تحقیقات به عمل آمده از آنها و از ناحیه متهم نسبت به بزه انتسابی در کلیه مراحل تحقیق انکار داشته و نسبت به ادعای متهمه بر تعلق فرزند متولد شده به خود را از باب رابطه ابوت نفی نموده است ولی از ناحیه متهم در تمامی مراحل تحقیق و در جلسه دادگاه بر ارتکاب عمل انتسابی زنا و تمکین به آ با متهم پرونده اقرار داشته است و بر انتساب فرزند متولده به متهم پرونده مصر بوده است با توجه به اظهارات گواهان و گواهی صادره از ناحیه پزشکی قانونی کشور در خصوص نتیجه آزمایش خونی به عمل آمده مبنی بر عدم رابطه ابوت متهم نسبت به نوزادمتولده و با عنایت به اینکه از ناحیه متهم به آشنائی با متهم و حضور در منزلش به منظور خریداری شیر مورد تایید گواهان واقع شده است و نظر به سایر قرائن وامارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم ردیف یک را به ارتکاب زنای محصن به لحاظ عدم ثبوت بینه شرعیه ضمن رد ماده استنادی در خصص بزه انتساب،ی به وی و انطباق عملش به ماده 101 از قانون مجازات اسلامی با احراز به ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا متهم را به پنجاه ضربه شلاق تعزیرا" محکوم می نماید و نسبت به بزه انتسابی به متهمه با توجه به ثبوت بزه انتسابی به وی به استناد ماده 88 از قانون مجازات اسلامی (حدود ) دادگاه متهمه را به صد تازیانه محکوم می نماید رای صادره حضوری و در ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان مازندران میباشد.
رئیس دادگاه شعبه هفتم عمومی ساری

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
207
تاریخ تصویب :
1373/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :