جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


به تاریخ : 21/4/1373
شماره دادنامه :228 21/4/1373
کلاسه پرونده :72/872 حقوقی یک
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه حقوقی یک سراب
خواهان : ایمان فرزند بهلول شغل دانشجو ساکن ...
خواندگان : 1 رضا فرزند موسی شغل سانویچ فروشی ساکن ...
2 فریبا فرزند حاجعلی شغل آموزشیار ساکن ...
خواسته : الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر وزیان معنوی ومادی

گردشکار: خواهان در مورخه 2/10/1372 دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوندگان تقدیم به دادگاه و تقاضای رسیدگی می نماید. که پس از راجاع امر به این شعبه وجری تشریفات قانونی وارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم خواندگان تعیین وقت رسیدگی بلاخره درجلسه مورخ 21/4/1373 شعبه اول دادگاه حقوقی یک سراب پس از رسیدگی های لازم ختم دادرسی رااعلام و بشرح زیر مبادرت به انشاءرای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوای ایمان به طرفیت رضا و فریبا و به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان نظر به اینکه خواندگان به حکایت پرونده کیفری 72/74 مورد استناد (72/18اجرای احکام ) به اتهام عمل نامشروغ غیر از زنا، رضا فرزند موسی به 74 ضربه شلاق و سه ماه اقامت اجباری در شهرستان بندرعباس و فریبا فرزند علی به تحمل 41 ضربه شلاق محکوم شده اند و حکم صادره قطعیت یافته و به مرحله اجراء در آپده است و نظر به اینکه آقایان هیئت کارشناسان حسب نظریه مورخه 14/2/1373 که مرکب از آقایان :
غلامرضا پزشک قانونی سراب و غفور لیسانسیه روان شناسی و میکائیل لیسانسیه جامعه شناسی پس از ملاحظه ومطالعه محتویات پرونده و مشاهده وضعیت ظاهری و جسمی و روانی طرفین دعوی پس از مشاوره با یکیدگر کل خسارات وارده به خواهان ایمان را از حیث مادی ومعنوی علی الخصوص توجها" به هتک حیثیت و شئونات اجتماعی و فرهنگی ایشان به مبلغ پینج میلیون ریال معادل نیم میلیون تومان تعیین وبرآورد کرده اند لذا دادگاه توجها" به مراتب فوق و نظریه آقایان کار شناسان خواندگان به پرداخت مبلغ نیم میلیون تومان از حیث ضرر و زیان مادی و معنونی وارده از طرف خواندگان به خواهان در حق خواهان دعوی محکوم می ناید و رای صادره ظرف بیست روز پس از رویت قابل اعتراض و رسیدگی تجدیدنظر می باشد.
دادرس دادگاه حقوقی یک سراب

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
228
تاریخ تصویب :
1373/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :