جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


به تاریخ : 9/2/1377 شماره دادنامه : 55/10 کلاسه پرونده : 77/37
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان
تجدیدنظرخواه : آقای حمزه علی
تجدیدنظرخوانده : بانو مسلمه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 76/1600/5 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی زنجان
اتهام : ترک انفاق و عدم ثبت واقعه ازدواج

رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای حمزه علی فرزند محمود شغل کارمند محیط زیست به طرفیت تجدیدنظرخوانده به نام بان مسلمه به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 76/1600/5 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ترک انفاق نسبت به همسرش با داشتن استطاعت مال یوازدواج دائمی غیررسمی با خانم فاطمه بدون ثبت واقعه ازدواج که به ترتیب در مورد ترک انفاق به 4 ماه در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج به 5 ماه حبس تعزیری محکوم گردیده درمورد اول یعنی ترک انفاق با التفات به مافد رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که آراء صادر در خصوص نفقه و تمکین و حضانت قطعی بوده و غیرقابل تجدیدنظر می باشد علیهذا در مورد ترک انفاق به لحاظ قطعی بودن حکم دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می گردد و اما در مورد ازدواج دائمی غیررسمی باخانم فاطمه بدون ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج دعوی تجدید نظرخواهی تجدیدنظرخواه با التفات به دلائل ذیل مالا" وارد است زیرا تارخی ازدواج مجدد وی بعد از صدور حکم طلاق صورت گرفته و چون زوجه اولیه کانون خانواده را رها و فرزندانش بی سرپرست بوده اند علیهذا ازدواج در حالت اضطرار به گمان اینکه حکم طلاق صادر گردیده و نامبرده می تواند ازدواج مجدد نماید و از جرم بودن عدم ثبت واقعه ازدواج هم علم و آگاهی کامل نداشته بنابراین به لحاظ اضطرار و نیاز به سرپرست و زوجه جدید متهم سوءنیتی در ازدواج دوم نداشته است و چون در این قسمت مفاد دادنامه بدوی متضمن این معنا نیست بنابراین ضمن نض دادنامه در مورد عدم ثبت واقعه ازدواج دوم حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد رای صادره بر وفق تبصره یک ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی ولازم الاجراست.
مستشار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر دادرس دادگاه تجدیدنظر

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
55
تاریخ تصویب :
1377/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :