جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


به تاریخ : 12/8/1369
شماره دادنامه :12338/8/1368
کلاسه پرونده :67/431
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 132 دادگاه کیفری یک تهارن
شاکی : بانو صفورا
متهمین : 1 خانم نسرین 2 عباس 3 بانو آمنه
اتهام : سقط جنین و ترک انفاق و غیره

رای دادگاه
حسب محتویات کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران 1)خانم نسرین فرزند حسین شغل ماما متهم است به سقط جنین 2)عباس فرزند سعدالله متهم است به سقط جنین و ترک انفاق همسرش 3) بانوآمنه فرزند محمد متهم است به معاونت در سقط جنین 0 خانم صفورافرزند احمد15 ساله بدین خلاصه طرح شکایت می نماید که از همسرم عباس به علت اینکه حامله بوده ام و نامبرده به تحریک مادرش و به زور این جانبه را پیش خانمی به نام نسرین برده و بدون مجوز قانونی و با دستگاه خطرناکی از من سقط جنین نموده و بچه ام را از بین برده است و به همین جهت دچار ناراحتی رحم گشته ام و ضمنا" مدت دو ماه است که به خانه پدرم پناهنده شده ام تا از اذیت و آزار همسرم در امان باشم که پدر بانو صفورا نیز به همین مضمون بر علیه متهمان اعلام شکایت نموده است که با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و از جمله شهادت شهود که بر وجود سابقه اختلاف فیمابین زوجه (شاکیه ) و زوج (متهم ردیف دوم ) ادای شهادت نموده اند و با توجه به اظهارات بی شائبه شاکیه خصوصی (بانوصفورا) واظهارات و مءافعات متهم ردیف اول و اقرار صریح نامبرده دائر برمراجعه بانو صفورا به اتفاق متهم ردیف دوم به محل کار نامبرده و اقرار متهم ردیف سوم به این موضوع و بلاوجه بودن ادعای متهم ردیف دوم دائر براینکه اصولا" در جریان سقط جنین همسرش نبوده است و معرفی شاکیه از طرف مهم ردیف اول به سونوگرافی و با توجه به نظریه پزشکی قانونی که حاکی از انجام عمل کورتاژ می باشد و با توجه به سن شاکیه (15ساله ) که خود به تنهائی قادر به مراجعه به ماماوانجام عمل کوتاژ نبوده و با توجه به سوابق اختلافات شدید خانوادگی فیمابین شاکیه و شوهرش و نحوه اظهارات ومدافعات متهمان درمراحل بازجوئی ودر محضر دادگاه بزهکاریش محرز است و اعمال ارتکابی در مورد سقط جنین از ناحیه متهمان ردیف دوم و سم (عباس وبانوآمنه ) منطبق است با ماده 90 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 105 قانون تعزیرات و ماده 25 قانون مجازات اسلامی درباره متهم ردیف دوم (عباس ) به لحاظ ترک انفاق و با انطباق عمل متهم ردیف یک (بانو نسرین ) با بند 5 ماده 194قانون دیات نظر به اینکه نامبرده با تفهیم مقررات ماده 3 قانون دیات قسم ششم (درهم ) را انتخاب نموده است لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه دیه متعلقه یکصد دینار می باشد و چون دینار موضوعیت نداردلذامتهم ردیف اول (نسرین ) محکوم است به پرداخت یکدهم از دیه کامله از نوع درهم درحق شاکی خصوصی متهم ردیف دوم (عباس ) محکوم است به شش ماه حبس تعزیری تنجیزی و تحمل 34 ضربه شلاق و متهم ردیف سوم (آمنه ) محکوم است به تحمل سه ماه حبس تعزیری تنجیزی 0
رئیس شعبه 132 دادگاه کیفری یک تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
338
تاریخ تصویب :
1368/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :