جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


به تاریخ : 25/11/1374
شماره دادنامه : 505
کلاسه پرونده : 74/1/398 تجدیدنظرکیفری
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
تجدیدنظرخواه : آقای احمد
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 961 مورخ 30/7/1374 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سمنان
اتهام : نگهداری نوار ویدئوی مبتذل وساختن مشروبات الکلی

گردشکار: به تاریخ 25/11/74 در وقت مراجعه شعب اول دادگاه تجدیدنظراستان سمنان با شرکت اعضاء امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای احمد نسبت به دادنامه شماره 61 30/7/74 شعبه اول دادگاه عمومی سمنان که به موجب آن تجدیدنظر خواه 1 به اتهام نگهداری سه حلقه نوار ویدئوئی مبتذل 2 ساختن مشروبات الکلی در منزل ومستندا" به تبصره 2 از بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیت می نمایند و ماده 175 از ق مجازات اسلامی به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی از حیث اتهام ردیف یک و ضبط یک دستگاه ویدئو و سه حلقه نوار ویدئویی و یک عدد هد پاک کن و یک رشته سیم رابط و از بابت ساختن مشروبات الکلی به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است نظر به اینکه صرف نگهداری ویدئو جرم نبوده و در هنگام بازرسی و ضبط وسایل مذکور در رای تجدیدنظرخواسته فرد یا افرادی مشغول تماشا یا استفاده از آن نبوده اند پرونده امر نیزاز حیث توزیع نوارهای مبتذل متکی به دلیل ومدرک نبوده ومجرم اعلام و گزارش نیز موید و مثبت امری نبوده لذا تجدیدنظرخواهی نسبت به این قسمت واردومستندا" به بند یک ماده 25 ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 رای تجدیدنظرخواسته از حیث ضبط ویدئو ونوار برگردان و هدپاکن و سیم رابط فسخ و حکم بر استرداد آنها به تجدیدنظرخواه صادر اما در خصوص نگهداری سه حلقه نوار ویدئویی مبتذل نظر به اینکه از ناحیه معترض اعتراض خاص وموجهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رای صادره از توجه به جهات و مبانی و دلائل منعکسه در آن با هیچیک از جهات و شقوق مندرج در مواد18و 25فوق الذکر قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث اصول و قواعد تجدیدنظرخواسته نسبت به این قسمت تایید می گردد ثانیا" در خصوص اعتراض معترض نسبت به محکومیتش در مورد تهیه مشروبات الکلی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده بدوی و اقدامات معموله در این مرحله از رسیدگی بر دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز بزه انتسابی و انطباق موضوع با ماده استنادی مندرج در آن خدشه و خللی وارد نبوده النهایه از توجه به وضع خاص محکوم علیه بودن و اینکه ظاهرا" و به دلالت اوراق پرونده فاقد پیشینه کیفری است مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و با اجازه حاصله از مفهوم مخالف تبصره 2 بند 4 ذیل ماده 22 ق فوق الاشعار و به تجویز ماده 22 ق مجازات عمومی ضمن فسخ رای صادره از حیث مجازات تجدیدنظرخواه از باب تبدیل و تخفیف به پرداخت هفتصدهزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد رای صادره وفق تبصره یک ماده 19ق اخیرالذکر قطعی است.
دادرس شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان مستشاردادگاه

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
505
تاریخ تصویب :
1374/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :