جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


به تاریخ : 10/6/1369
شماره دادنامه : 10765/6/1369
کلاسه پرونده : 68/1146
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 201 دادگاه کیفری 2 تهارن
شکات : 1 اسماعیل 2 علی 3 عباس 4 معصومه 5 محمدرحمان
متهم : کریم
اتهام : نگهداری نوار مبتذل و مزاحمت ، فحاشی و تهدید

7گردشکار: متهم فوق به اتهام نگهداری نوار مبتذل و مزاحمت و فحاشی و تهدید و شکایت شکات مورد تعقیب دادسرای عمومی تهران واقع گردیده که پس از تحقیقات اولیه و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاههای کیفری دو تهران ارسال و با ارجاع آن به این دادگاه و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین وجری تشریفات دفتری النهایه دادگاه در وقت مقرر فوق به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه محتویات پرونده دادگاه خت رسیدگی را اعلام وبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
به دلالت کیفرخواست بدون شماره صادره از دادسرای عمومی تهران آقای کریم 55 ساله اهل لنگرود فرزند یوسف به اتهام نگهداری نوار موسیقی مبتذل و مزاحمت و فحاشی و تهدید برای شکات پرونده تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر و براساس ماده استنادی در کیفرخواست تقاضای مجازات نامبدره شده است با توجه به گزارش کلانتری جمهوری اسلامی ایران و شهادت شهود واعتراف تلویحی نامبرده و سایر قرائن و امارات اتهام متهم نسبت به بزه انتسابی محرز و مسلم است دادگاه به استناد ماده 86 در مودر فحاشی قانون تعزیرات متهم را به تحمل پانزده ضربه تازیانه محکوم می نماید در مورد نگهداری نوارها طبق اعتراف متهم در صفحه 69 با رد ماده استنادی مستندا" به ماده 113 قانون تعزیرات متهم آقای کریم را به تحمل دو ماه زندان محکوم می نماید حکم حضوری است.
رئیس شعبه 201 دادگاه کیفری 2تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
765
تاریخ تصویب :
1369/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :