جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


به تاریخ : 17/5/1377
شماره دادنامه :860
کلاسه پرونده : 75/1365
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 1209 دادگاه عمنومی تهران
شاکی : گزارش
متهمان : 1 علی 2 حسن 3 حامدوحمید و دیگران
اتهام : مزاحمت بانوان و نگهدرای و حمل نوار مبتذل ومستهجن

رای دادگاه
در خصوص اتهامات علی فرزند عباس اهل وساکن تهران فاقدپیشینه کیفری دائر به جعل عنوان مزاحمت برای بانوان و نگهداری و حمل نوارهای مبتذل ومستهجن به این توضیح که مشارالیه عضو عادی نیرو های بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علیرغم داشتن اختیارات و وظایف محدود ضمن خروج از حدود مسئولیت خویش ضمن سوءاستفاده از عضویت خویش در بسیح مبادرت به اخذ وسایل از مردم از قبیل فیلم و صور و تصویر مستهجن و قبیحه و وموبایل و ... به جای تحویل آنها به مراجع ذیصلاح مبادرت به نگهداری آنها من غیرالحق از برای خویش نموده است دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده و به گزارش عوامل نیروی انتظامی دستگیری نامبرده در حین ارتکاب بزه واقاریر صریح نامبرده من حیث المجموع بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته و نامبدره را مستندا" به مواد47و555و619 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 بند ب ماده 3 از قانون مجازات اشخاصی که در امورسمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت جعل عنون ، 6ماه حبس تعزیری و تحمل 35 ضربه شلاق بابت مزاحمت بانوان و همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری و حمل فیلمهای ویدیوئی مستهجن و مبتذل ممنوع صندوق دولت محکوم می نماید که النهایه با عنایت به وضع خاص مشارالیه و جوان بودنش و اظهار ندامت شدید وی از عملکرد گذشته اش دارد با استناد به ماده 22 قاون مجازات اسلامی دو فقره مجازات حبس نامبرده رابه پرداخخخت دو فقره جزای نقدی هر کدام یک میلیون ریال تبدیل می نماید و مقرر می دارد که اسباب و آلات مکشوفه و مربوطه به جرائم از قبیل احکام و نامه ها و پرونده های مکشوفه از متهم محو ونابود گردیده و فیلمهای مکشوفه نیز جهت استفاده بهینه در اختیاراداره ارشاد تهران قرار گیرد در خصوص اتهام حسن فرزند محمد دایر به سهل انگاری در نگهداری و حراست از اخبار محرمانه سازمان متبوعه که نزد وی بوده است و با عنایت به عدم احراز سوءنیت مشارالیه و فقد عنصر معنوی جرم با تمسک به اصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت وی صادر و اعلام می شود همچنین در خصوص اتهام خانمها سیده معصومه و سیده محبوبه فرزندان محمدتقی و سارافرزند ابراهیم دایر به برقرای رابطه نامشروع نیز با عنایت به مجموعه اوراق ومحتویات پرونده و فقد الده اثباتی شرعی و قانونی با تمسک به اصل برائت و اصل ماده 37 قانون اساسی حکم به برایت نامبردگان نیز صادر و اعلام می شود مقرر است پرونده نسبت به سایر متهمان به اسامی حامد و حمید و علی شریف کماکان مفتوح به رسیدگی باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1209 دادگاه عمومی تهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
860
تاریخ تصویب :
1377/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :