جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


به تاریخ : 18/6/1374
شماره دادنامه : 585 - 17/6/1374
کلاسه پرونده : 663/74/5/ت
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 5دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی
تجدیدنظرخواه : حسین فرزند محرم
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 74/1 ... صادره از دادگاه عمومی خوی

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین از دادنامه شماره 74 1 ... 0 صادره از دادگاه عمومی خوی نظر به اینکه به صراحت ماده 104قانون تعزیرات نگهداری فیلم های مبتذل در صورتی جرم تلقی و قابل مجازات می باشد که مرتکب برای تجارت یا توزیع ویا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن نگاهدارد و در پرونده حاضر این معنا احرازو اثبات نمی گردد و از طرفی نوارهای مکشوفه نیز به اداره ارشاد اسلامی ارسال نشده تا محتوای آنها معلوم و مشخص گردد بنابه مراتب آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر محکومیت مشارالیه رابه پرداخت پانزده هزار تومان جزای نقدی نقض و نامبرده را در این مورد تبرئه می نماید و در مورداعتراض معترض به قسمت دیگرمحکومیتش به تحمل دو سال حبس نظر به اینکه در این خصوص ایراد و اعتراض موثر و موجهی به عمل نیامده است و از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی مبانی استدلال و احراز بزهکاری دادنامه خالی از ایراد و نقص قانونی است ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه رای صادره را تایید و درباره آن قسمت از دادنامه موصوف مبنی برفروش نوارهای ویدئویی با التفات به اینکه مجوز قانونی بر فروش نوارها موجودنیست مقرر می گردد که دایره اجرای احکام بدوا" نوارها را به اداره ارشاد اسلامی ارسال در صورتی که محتوای نوارها مبتذل تشخیص داده شده به استناد ماده 5 ازقانون نحوه رسیدگی به تخلفات ومجازات فروشندگان لباسهائی که ... حکم به معدوم نمودن نوارهای مبتذل صادر می نماید ضمنا" ایام بازداشت سابق محکوم علیه احتساب و کسر خواهد شد رای صادره قطعی است.
رئیس دادگاه مستشار دادگاه مستشار دادگاه

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
585
تاریخ تصویب :
1374/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :