جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 17/3630
تاریخ رسیدگی : 26/11/70
شماره دادنامه : 888
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : آقای ... 22 ساله متهم است به قتل عمدی مرحوم ... بدین شرح که این دو طایفه بنابه اظهارات خودشان از سالها قبل اختلاف داشتند و دعوای منجر به قتل به واسطه نزاع دو پسر بچه شروع می شود که بچه یک طرف از دست بچه دسته ی دیگری کتک خورده خلاصه درگیری شدید می شود که متهم با چاقو به طرف مقتول حمله می کند و به ران چپ او می زند که عمق جراحت به اندازه ای شدیدبوده که مقتول به خونریزی شدیدی می افتد و منجر به فوتش می شود.
نظر به شکایتاولیای دم که همگی جز یکی “ ازآنها” کبیرند، دادسرای عمومی ... به دلایل موجود در پرونده طی کیفرخواست شماره 13808/5/70 تقاضای مجازات متهم را کرده است.
لذا دادگاه کیفری یک ... شعبه 7 پس از بررسی پرونده متهم رابه قصاص نفس محکوم نموده است. حکم صادره از طرف متهم مورد اعتراض واقع شده و دادگاه با بقاء بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال نموده است.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه شماره ... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0باتوجه به محتویات پرونده و اعترافات مکرر متهم که او با چاقو به مقتول زده و با عنایت به برگ معاینه جسد(فعل ممایقتل به غالبا")می باشد و ادعای دفاع نسبت به مقتول با ملاحظه شهادت گواهان و قرائن موجود در حدی نیست که قابل تصدیق باشد ولذا رای دادگاه مبنی بر قصاص ابرام می شود و با تقاضای تجدیدنظر موافقت نمی شود. پرونده وفق بند ب ماده 10 قانون تجدیدنظر جهت اقدامات شایسته ارجاع می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

68
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
888
تاریخ تصویب :
1370/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :