جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 726/3805
تاریخ رسیدگی : 10/8/71
شماره دادنامه : 1500/26
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقایان 1 هوشنگ ... فرزند.00ساکن 2 ... علی ... فرزند.00 متهمند به ارتکاب ی فقره قتل شبه عمد نسبت به مرحوم خسرو ... بدین شرح که اینها از مدرسه خارج می شوند و در خیابان باهم درگیر می شوند که متهم ردیف اول طبق گفته خودش در بازجوییهای اولیه با مقتول درگیر شده و او را به زمین زده که سرش به جدول خورده " است :" پدر مقتول می گوید: ایشان که از مدرسه برگشت گفت سرم درد میکند تا اینکه صبح روز بعد حال مصدوم بدتر می شود و تا رساندن او به بیمارستان فوت می کند. گزاش پزشکی فقط خونمردگی را در ناحیه چپ سر مقتول ذکر کرده " است." نظر به شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ... طی کیفرخواست شماره 281236/10/70 تقاضای مجازات متهم را نموده است سپس دادگاه کیفری یک ... پس از بررسی پرونده متهم ردیف اول را به پرداخت یک دیه کامله محکوم کرده است و نسبت به متهم ردیف دوم حکم به برائت وی داده " است." حکم صادره از طرف محکوم علیه و اولیای دم مورد اعتراض واقع شده و دادگاه با بقاء بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال نموده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید " و" پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شهود و متهم رای صادره از دادگاه کیفری یک ... مطابق موازین بوده و اعتراض موجهی مطرح نیست. لذا رای ابرام شده جهت اقدام ارجاع می گرد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

68
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1500
تاریخ تصویب :
1371/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :