جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :2/4609/27
تاریخ رسیدگی : 26/11/73
شماره دادنامه : 3103
فرجامخواه : محکوم علیه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 25798/7/71 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :آقای ... 21 ساله کفاش اهل و ساکن ... به اتهام تیراندازی منجر به قتل مرحوم ... 80 ساله بدین توضیح که متهم نامبرده که به عنوان سرباز وظیفه در ... مشغول خدمت بوده در تاریخ 17/8/67 در حالی که همراه دو سرباز دیگر سوار قمست عقب تویوتا بوده است ، نزدیک روستای مزبور که می رسد کبوترهارانشانه می گیرد. ابتدا به صورت تک تیز و بعد به صورت رگبار شلیک می کند. متهم تیراندازی را قبول دارد ، ولی اصابت تیر خودش را منکر است و ادعا نموده که هر سه تیراندازی می کردیم و با انجام تحقیقات از سوی دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 151/1/64 تقاضای تعیین مجازات متهم گردیده است.
سرانجام دادگاه کیفری یک ... شعبه 9 پس از چندین جلسه رسیدگی با اجرای مراسم قسامه و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 25/7/71 چون که متهم علی الظاهر در زندان قصر به حبس ابد محکوم گردیده به علت عدم حضور متهم در جلسه اخیر دادرسی رای غیابی به محکومیت وی به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان صادر نموده است که محکوم علیه از این رای واخواهی نموده و دادگاه طی رای شماره 61/1/73 واخواهی را رد نموده که این بار محکوم علیه تجدید نظرخواهی نموده و عمدتا" از وضع نامطلوب مالی خود اظهار فقر نموده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 25789/7/71فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظربا هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطباقی ندارد. لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد. النهایه دادگاه محترم در صورت احراز اعسار و یا احتمال آن مناسب است محکوم علیه را به دادخواست اعسار ارشاد نماید.

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

68
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3103
تاریخ تصویب :
1373/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :