جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 27/22/3927
شماره دادنامه : 81316/2/72
فرجامخواه : وکیل اولیاءدم
فرجامخوانده : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 5450/8/70 صادره از شعبه 142 کیفری یک
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای ... (الف ) فرزند.00 21 ساله ، سرباز وظیفه ، اهل و ساکن تهران ، متهم است به قتل عمدی مرحوم هاشم ... با اسلحه ناریه بدین توضیح که متهم گفته است که (مقتول باآقای (ج ) در اتاق 754 صحبت می کرد و می خندید. من وارد شدم گفتم : هاشم چطوری ؟ گفت بگو هاشم آقا0 بعد آقای (ج ) به هاشم گفت که (آقا خیلی بزرگند) و بشوخی گفتند که (دنیادرنیا0) من آمدم اسلحه را از توی کمرم به کیف انتقال بدهم 0 در همین اثنا " بود" که دیگر متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد.00) ( برگ 13)0 دربرگ بعدی گفته ا ست (اسلحه را برای نشان دادن هاشم در آوردم 0ازداخل جلد خارج کردم و به طرف ایاشن نگرفتم 0 قصد داشتم آن را داخل کیفم قرار دهم 0 در فاصله 3 تا4 متری ایشان بودم 0 از اسلحه ناخودآگاه یک گلوله شلیک شد.)
از آقای (ج ) به عنوان گواه تحقیق شده " است." ایشان گفته اند: شلیک شدن را ندیدم و علت آن را نمی دانم 0 فقط با شنیدن صدای شلیک متوحش شدم 0 اختلاف و مشاجره لفظی بین متهم و مقتول نبوده و یک تیر بیشتر شلیک نشده است. آقای ... 18 ساله فرزندمقتول اعلام شکایت نموده و گفته است : شخص قاتل را نمی شناسم 0 پدرم با کسی اختلاف نداشت. دو برادر کوچک و 4 خواهر دارم که سه تای آنها ازدواج کرده اند ( برگ 25)0
فرزندان کبیر مقتول بعدا" تقاضای قصاص کرده اند. سرانجام پس از پایان تحقیقات به موجب کیفرخواست شماره 26806/5/70 تقاضای تعیین مجازات متهم گردیده است و دادگاه کیفری یک ... شعبه 142 پس از رسیدگی ماهوی به شرح دادنامه شماره 5450/8/70متهم نامبرده را به پرداخت ده هزار دهم ظرف سه سال از تارخی وقوع قتل در حق اولیای دم محکوم نموده که وکیل محکوم علیه درخواست تعیین دیه به قیمت روز و معادل ریالی آن نموده " است " و دادگاه موافقت خود را کتبا" اعلام داشته که در این خصوص وکیل اولیای دم به رای صادره اعتراض نموده اند که اولا" نوع قتل شبه عمد بوده و ثانیا" محکوم علهی موظف است عین ده هزار درهم را تحویل دهد و در صورت عدم امکان از اقسام دیگر دیات که وجود خارجی دارد انتخاب کندوبدهد. دادگاه در عقیدهابرازی خود استوار و پرونده جهت امعان نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گرددیه است. ضمنا" اخیرا" لایحه ای از همسر مقتول رسیده که قتل را عدمی توصیف کرده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به دادنانمه شماره 450 5/8/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده بویژه اظهارات خود متهم در مراحل مختلف درمجموع بی احتیاطی نامبرده به نفس مقتول محرز بنظر می رسد.علی هذا قتل در حکم شبه عمد است که باید دیه ظرف 2 سال از تاریخ وقوع قتل پرداخت شود و همچنین ایراد دوم وکیل اولیای دم نیز وارد است ، زیرا اگر چه انتخاب نوع دیه و پرداخت متهم در حق اولیای دم به اجرای احکام مربوط می گردد اما اینکه دادگاه محترم در ذیل درخواست وکیل محکوم علیه مبنی بر تبدیل ده هزار درهم به معادل ریالی تغییر و تبدیل را بلااشکال اعلام داشته صحیح نیست ، زیرا حسب تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی فقط در صورت تراضی طرفین یا تعذر همه انواع ششگانه دیات قیمت یکی از آنها پرداخت می شود. بنابراین الزام اولیای دم به اخذ قیمت ده هزار درهم با وجود انواع دیگر شرعی و قانونی نیست. با توجه به مراتب مذکوره دادنامه فوق الاشاره نقض و پرونده دراجرای ماده 5 قانون تجدیدنظر اعاده می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

68
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1316
تاریخ تصویب :
1372/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :