×

درقتل ناشی از برق گرفتگی اگر بین عمل ماموراداره برق و فوت رابطه سببیت نباشد مسئولیت متوجه مامورنیست

درقتل ناشی از برق گرفتگی اگر بین عمل ماموراداره برق و فوت رابطه سببیت نباشد مسئولیت متوجه مامورنیست

درقتل-ناشی-از-برق-گرفتگی-اگر-بین-عمل-ماموراداره-برق-و-فوت-رابطه-سببیت-نباشد-مسئولیت-متوجه-مامورنیست

وکیل


کلاسه پرونده : 6/16/3432
شماره دادنامه :463
تاریخ رسیدگی :29/8/70
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش دادنامه شماره 16158/3/66 این شعبه مبنی بر اینکه (نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن بر نظریه استنباطی مورخه 20/2/65 شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... ایراداتی وارد است :
اولا"، کارشناس امور برق به شرح نامه مورخه 23/2/64 اظهارنظر نموده است که امکان دستکاری پلمپ و کنتور برق از ناحیه مشتری برای سوءاستفاده از برق وجود داشته “ است “ که با توجه به طول وصل برق تا زمان حادثه در اطراف این قضیه تحقیق کافی بعمل نیامده “ است.”
ثانیا"، چون وضعیت موجود کنتور برق بیش از 2 سال سابقه داشته معلوم و مشخص نشده که اتصال برق به نحو مذکور می توانسته به مدت فوق دوام داشته باشد و هیچ گونه اتفاقی بجز حادثه منظور نیفتد و آیا اصولا" کنتور برق با چنین وضعیتی کار می کرده یا فراگیر کار می کرده قبوض آن حکایت از این امر دارد یا خیر0 علی هذا نظریه اشعاری بنا به جهات یاد شده قابل تنفیذ نبوده و با عدم تنفیذ آن پرونده در اجرای مدلول ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری جهت اقدام قانونی نزد مرجع مربوطه اعاده می گردد.)
پرونده به دادگاه کیفری یک ... ارسال “ شده “ و سپس به شعبه نهم ارجاع “ گردیده است.” در تاریخ 18/6/66 جلسه رسیدگی دادگاه باحضور متهم و مادر مقتول تشکیل “ شده است.” بانو ... مادر مقتول اظهار کرده (از ... شکایت دارم که در اثر بی احتیاطی در نصب کنتور برق باعث مرگ فرزندم فریدون گردیده است. تقاضای دیه شرعی دارم 0) اتهام متهم به نامبرده تفهیم شده “ است.وی “ اظهارکرده ( قبول ندارم 0 من کنتور را نصب کردم و صحیح و سالم تحویل دادم و آنها کنتور داشتند. من از15 آمپر به 25 آمپر تبدیل کردم و حدود دو سال کار کردند و بعد برادرش اظهار داشت که این کنتور وارونه نصب شده اگر وارونه نصب شده ، چون اداره برق به آن خانه نزدیک بود چرا اطلاع ندادند. زمانی که من کنتور را نصب کردم پلمپ نکرده بودم و در آن زمان پمپ آب نداشتند، زنگ اخبار نداشتند و بعد وصل کردند و بعدا" مدتی همکاران ما رفتند و کنتور را پلمپ کردند و سیم را عوضی بسته بودند و شخص مقتول دوستم بود.)
سپس دادگاه پرونده را به دادسرای عمومی ... فرستاده “ است “ تا به نیابت نسبت به رفع نواقص اعلام شده اقدام نمایند. دادسرای عمومی ... پس از مدتی به علت اینکه انجام موارد خواسته شده مستلزم انجام اقداماتی است و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی در خارج از حوزه قضایی دادسرای عمومی ... سکونت دارند پرونده را اعاده داده تا از طریق دادگاه حقوقی 2 مستقل ... اقدام نمایند. سپس پرونده به دادگاه حقوقی ... 2 ارسال “ شده است.” دادگاه حقوقی 2مستقل ... از آقای ... کارشناس برنامه ریزی برق توضیح خواسته “ است.” مشارالیه اظهار داشته “ است.” :
(با توجه به پرونده کنتور برق منزل مربوطه در اداره برق ... و قبوض برق مصرفی موجود در پرونده که نشاهندهنده مقدار مصرف دو ماهه مرحوم ... می باشد اغلب قبوض مربوطه در عرض دو ماه 6 و 8 و 11 کیلووات مصرفی برق صادر شده 0 به عبارت دیگر 3 و 4 و5/5 کیلووات در ماه که “ اگر” در منزلی فقط از روشنایی برق استفاده گردد مصرف بیش از اینها خواهد بود و این نشاندهنده احتمال دستکاری درکنتور وسیله مشترک مرحوم ... بوده ولی بعلت جمع آوری کنتور قبلی و از بین رفتن مدارک موقعیت قبلی کنتور ... اظهارنظردقیق وحتمی امکان پذیر نیست.)
سپس دادگاه به شرح دادنامه شماره 539/11/70به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است :
(در خصوص اتهام آقای ... فرزند.00 به هویت پرونده مبنی برقتل غیرعمدی مرحوم ... ناشی از بی احتیاطی درامربستن سیمهای برق دادگاه نظر به محتویات پرونده و دلایل و مستندات موردنظر در دادنامه مورخه 30/2/65 و اظهارنظر کارشناسان اداره برق من جمله اظهارات آقای سیدآقا ... درصفحه 91پرونده مدافعات غیرموجه متهم در مراحل تحقیقات مجرمیتش به نظر دادگاه محرز و مستندا" به بند ب ماده ت و ناظر به بند 6 ماده 3 و ماده 24 قانون دیات و ازاینکه مرحوم ... در وقوع حادثه دخیل بوده بالنتیجه متهم فوق الاشعار به پرداخت یک دوم از دیه یک مرد مسلمان با کسر قدر سهم همسرش که اقدام به رضایت و گذشت نموده در حق مادرش ... محکوم می گردد ونظربه انقضای بیش از دو سال از تاریخ وقوع بزه و رای صادره قابل اجراست.)
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده و چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0با توجه به محتویات پرونده رابطه سببیت بین عمل محکوم علیه با برق گرفتگی متوفی محرز نیست ، زیرا اولا" شخصی به نام ... که خود را برادر متوفی معرفی نمود” به “ ... ریاست شهربانی ... اعلام نموده (برگهای 26 و 27پرونده ) : ( ... پس از فوت برادرم مدت چهار روز در تحقیق برق گرفتگی برادرم بودم که آیا خودش مقصر بوده یا کسی در جریان دست داشته 0لذاامروز ساعت چهار بعدازظهر همراه برادرم و آقای ... به محل رفتیم و به علت اینکه 15 سال در برق تجربه دارم برقی که به پمپ می رفت. کمترل در حالت قطع را چک کردم معلوم شد که برق دادر لذا فکر می کنم سیمی که به پمپ می رود و از پشت بام منزل کشیده شده توسط مرحوم اشتباها" از برق شهر بوده “ است.” و به علت خطرات زیاد تقاضای یک نماینده از شهربانی همراه با نفر مسئول برق که توسط ما تعیین شده برق را قطع “ کردیم “ تا ایجاد خسارت و تلفات بعدی نگردد.)
رونوشت نامه مورخ 27/5/60 منتسب به ... “ برادرمقتول “ به ریاست شهربانی ... (برگ 48) نیز حکایت از کشیدن سیم از تیر برق به منزل دارد.
(ثانیا"، حسب اظهارات بانو ... فرزند.00 که مورد تائید شوهرش آقای ... نیر قرار گرفته و مستاجر متوفی بوده اند، متوفی بیشتر اوقات به تعمیرات برقی اشتغال داشته و حتی شوهر مشارالیها به متوفی تذکر داده که برای سیم کشی برق که کاری خطرناک است شخصی را که وارد به این کار باشد بیاورید/ مرحوم ... اظهارکرده ( خودم این کارها را انجام می دهم 0)
(ثالثا" پمپ آب زمان بعد از کنتور نصب شده و حسب محتویات پرونده در موقع نصب کنتور منزل فاقد زنگ اخبار نیز بوده “ است “ در صورتی که کنتور اشتباه بسته شده بود در موقع نصب پمپ آب و سیم کشی زنگ اخبار این اتفاق و یا شبیه آن می افتاد.
(رابعا"، آقای ... کارشناس ایمنی برق منتخب دادگاه بموجب اظهارنظر مورخ 22/2/64 اعلام نموده است :(با مطالعه پرونده و معاینه محل که البته تمام آثارحادثه از بین رفته “ است “ ، اظهارنظرصریح در مورد مرگ متوفی به نظر اینجانب امکان پذیر نیست ، ولی به طور کلی موارد زیر جهت اطلاع ریاست محترم آن دادگاه به استحضار می رسد) و سپس نظر خود را در سه قسمت اعلام “ کرده است که “ بند دوم و سوم آن عینا" منعکس می گردد: (2 چون معمولا" بین نصب کنتور و پلمپ آن به علت تراکم کار وقفه ای ایجاد خواهد شد امکان دستکاری درجابجا نمودن جای فاز و نول به منظور سوءاستفاده وسیله مشترکین وجود دارد. 3 قطع برق از محل کلید کنتور به وسیله متوفی را کسی ندیده و تائید نکرده “ است.” در پاره ای از موارد دستگاه با برق مورد آزمایش قرار می گیرد. امکان آن هست که برق وصل بوده و در اثر اتصال در محل وقوع با بدن متوفی موجب قطع کلید که در اثر اتصالی به طور اتوماتیک قطع می شود شده باشد.)
در تاریخ 7/9/69 نیز که ازآقای ... به عنوان کارشناس تحقیق شده “ است وی “ اظهارکرده : (با توجه به پرونده کنتور برق منزل مربوطه در اداره برق ... و قبوض برق مصرفی موجود در پرونده اغلب قبوض مربوط که برای هر دو ماه صادر می شوند 6و8و11 کیلووات مصرفی برق نشان می دهد. در صورتی که اگر در منزل فقط از روشنایی برق استفاده گردد مقدار مصرف بیش از اینها خواهد و این نشان دهنده احتمال دستکاری در کنتوربه وسیله مرحوم ... بوده ولی به علت جمع آوری کنتور قبلی و از بین رفتن مدارک موقعیت قبلی کنتور امکان اظهارنظر دقیق وحتمی امکان پذیر نیست.
(بنا به مراتب فوق ،دادنامه شماره 539/1/70صادره از شعبه نهم دادگاه کیفری یک به نظرمخدوش است.فلذا با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گرد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

68

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 463

تاریخ تصویب : 1370/08/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.