×

برای توجه دعوای خسارات قانونی تصدیق دفتردادگاه کافی است

برای توجه دعوای خسارات قانونی تصدیق دفتردادگاه کافی است

برای-توجه-دعوای-خسارات-قانونی-تصدیق-دفتردادگاه-کافی-است-

وکیل


رای شماره 2906-14/12/1314

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
برای توجه دعوای خسارات قانونی تصدیق دفتردادگاه کافی است وبا ثبوت وتحقق صدورحکم به نفع مدعی خسارت حدوث هریک ازموجبات سقوط خسارت بایستی ازطرف مدعی علیه اثبات شودبعلاوه درمورددعوای خسارت فحص وتحقیق ازسابقه عمل وتعیین اینکه حکم اصلی مراحل رسیدگی خودراسیر نموده بالاخره به نفع مدعی خاتمه یافته یابرضرراووظیفه خوددادگاه است وبه هرحال مجهول بودن خاتمه امردرنظردادگاه موجب سقوط حق خسارت ارائه نشده تامعلوم گرددحکم نسبت به تمام مدعی به یابعض آن بوده ومعلوم نیست حکم دردیوان کشورنقض یاابرام شده ممکن است که حکم مزبورنقض ودرجریان رسیدگی بوده یابه نفع مدعی علیه خاتمه یافته باشد)صحیح وموجه نخواهدبود.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2906

تاریخ تصویب : 1314/12/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.