جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


حکم شماره : 1271-3/12/1326

رای شعبه اول دیوان عالی کشور
خسارت دادرسی که برحسب ماده 712قانون آئین دادرسی مدنی قابل مطالبه ازمحکوم علیه می باشدهمان است که درماده 717قانون مزبورتعیین شده ومخارجی که برای اثبات دعوی ضرورت نداشته ازقبیل خرج مسافرت و فوق العاده وکیل بعنوان خسارت قابل مطالبه نخواهدبود.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1271
تاریخ تصویب :
1326/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :