جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 23/3/70
شماره دادنامه : 164/10
مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (م) به وکالت از خانم (الف) دادخواستی به طرفیت آقای (ع) به خواسته مبلغ بیست میلیون ریال وجه سفته های مدرکیه به انضمام دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه تقدیم و توضیح داده ( خوانده با امضای ظهر ده فقره سفته موضوع پرونده فی الواقع پرداخت وجوه انها را معادل وجه خواسته ضمانت نموده که به استناد مواد 684 و 698 و 702 قانون مدنی و نیز مواد 249 و 286 و 309 قانون تجارت و ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت وی بر طبق خواسته دارد ) پرونده در شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز مطرح و خواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی نکرده بانتیجه دادگاه با جلب عقیده مشاور به شرح نظریه معترض عنه با توجه به این که از سوی خوانده هیچ گونه ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی و مستندات پیوست دادخواست به عمل نیامده و عنایت به این که مستندات ایرادی مصون از تعرض بوده و یا ملاحظه مستندات ظهر نویسی سفته های مورد دعوی از ناحیه خوان محرز و ثابت است مستندا" به ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 249 قانون تجارت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبالغی بابت هزینه دادرسی و واخواست د رحق خواهان اظهار نظر و سایر مطالبات را به لحاظ عدم وجهه شرعی مردود دانسته است نظریه دادگاه از سوی آقای (ع) مورد اعتراض واقع شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسا ل و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است متن لایحه تقدیمی معترض در هنگام مشاوره قرائت می شود .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند.
بسمه تعالی
اعتراض وجه و مستدلی از سوی معترض به عمل نیامده و نظریه معترض عنه در مورد اصل خواسته و هزینه دادرسی بلا اشکال است و تایید می شود النهایه اظهار نظر در مورد محکومیت خوانده به پرداخت هزینه واخواست مبنای شرعی ندارد و تایید نمی گردد مقرر می دارد پرونده جهت انشاء رأی شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می گردد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
164
تاریخ تصویب :
1370/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :