جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 714 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به صورتی است که هریک از طرفین ازجهتی محکوم له ومحکوم علیه واقع شده باشندوشامل موردی که حکمی به نفع طرف صادرنشده تاخسارت تهاترشودنخواهدبود.
حکم شماره 659-17/3/28شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
659
تاریخ تصویب :
1328/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :