×

خساراتی که طبق ماده 712 ضمن دادرسی قابل مطالبه است و دادگاه مورد حکم قرار می دهد خساراتی است که یکی ازطرفین دعوی ازطرف دیگر مطالبه می نماید

خساراتی که طبق ماده 712 ضمن دادرسی قابل مطالبه است و دادگاه مورد حکم قرار می دهد خساراتی است که یکی ازطرفین دعوی ازطرف دیگر مطالبه می نماید

خساراتی-که-طبق-ماده-712-ضمن-دادرسی-قابل-مطالبه-است-و-دادگاه-مورد-حکم-قرار-می-دهد-خساراتی-است-که-یکی-ازطرفین-دعوی-ازطرف-دیگر-مطالبه-می-نماید
رای دیوان عالی کشور
خساراتی که طبق ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن دادرسی قابل مطالبه است ودادگاه موردحکم قرارمی دهدخساراتی است که یکی ازطرفین دعوی ازطرف دیگرمطالبه می نمایدبنابراین اگرطرف دعوی شرکت باشدنه فرجامخواه مجرداین امرکه مشارالیه بعنوان نماینده ووکیل شرکت معرفی شده باشدکافی برای صدورحکم خسارت نخواهدبود.
حکم شماره 1795-5/11/27شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1795

تاریخ تصویب : 1327/11/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.